Pieniądze na odbudowę dróg

Autor: Świętokrzyski UW 2018-07-01 09:46:10
Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wręczyła wojewoda Agata Wojtyszek przedstawicielom świętokrzyskich samorządów, w których straty wyrządziły ulewne deszcze w maju tego roku.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało wsparcie w kwocie 2.370.000 zł czterem samorządom: powiatowi kieleckiemu (1.712.000 zł) oraz gminom Daleszyce (160 tys. zł), Bieliny (265 tys. zł) i Wilczyce (233 tys. zł). Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie sześciu zadań związanych z przebudową bądź remontem uszkodzonych dróg gminnych i powiatowych. Łącznie zostanie odbudowanych 2,13 km dróg, jak również 5,8 km rowów i poboczy przy drogach powiatowych. W maju br. na terenie naszego województwa wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne noszące znamiona klęski żywiołowej - powódź w wyniku nawalnego deszczu oraz gradu, w wyniku których została znacznie uszkodzona infrastruktura drogowa oraz wystąpiły straty w rolnictwie. W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięła udział poseł na Sejm RP Maria Zuba.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u