Od nich płynie nauka z pomocy innym. Primus in Agendo dla mieszkańców Opolszczyzny

Autor: Opolski UW 2018-07-22 08:54:09
Sześć Odznak Honorowych Primus in Agendo trafiło dziś do rąk osób szczególnie zasłużonych w niesieniu pomocy innym. Wśród laureatów są m.in. społecznicy oraz rodzinny dom dziecka.

Odznakę w imieniu ministra rodziny pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej wręczył dziś mieszkańcom Opolszczyzny wojewoda Adrian Czubak.

Odznaka Primus in Agendo – pierwszy w działaniu – ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Do jej nadawania upoważniony jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nadanie odznaki jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Odznakę stanowi okrągły medal wykonany ze srebrzonego i patynowanego metalu. Na stronie licowej, na tle rozchodzących się od środka promieni, przedstawiony został obraz dwóch grotów strzał. Na ich powierzchni umieszczono napis PRIMUS IN AGENDO. Skierowane ku górze strzały wyrażają dynamikę działań i w założeniach oddają aktywność i zaangażowanie „Pierwszych w działaniu”. Na odwrotnej stronie odznaki widnieje promienisty kwadrat o dwóch przeciwległych ściętych narożnikach, z gładkimi wypukłymi literami „RP”.

Lista osób odznaczonych odznaką:

Pan Antoni Tercha – pośmiertnie - za organizację pomocy osobom bezdomnym, uzależnionym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Pan Antoni Tercha, swoje życie zawodowe poświęcił na realizację projektów mających na celu przede wszystkim przywrócenie godności osobie bezdomnej, poprzez działalność terapeutyczną oraz aktywizację społeczną i zawodową. W ramach swojej działalności nie tylko wspierał na co dzień osoby dotknięte przez los, ale również angażował się w liczne projekty mające wpływ na zmianę sposobu postrzegania osób bezdomnych przez społeczność lokalną.

Pani Janina Rudawska – za działania na rzecz osób chorych na cukrzycę oraz ich rodzin, a także promocję zdrowia osób starszych i osób niepełnosprawnych. Angażując się w pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę, prowadzi badania, a w ramach działań w obszarach profilaktyki i promocji zdrowia organizuje szkolenia oraz uczestniczy w akcjach związanych z wyposażeniem osób chorych w sprzęt medyczny. Z ogromna pasją działa również na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez wspieranie ich aktywności, przełamywanie marginalizacji oraz prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach i uprawnieniach tych osób.

Pani Grażyna Popek – za działania na rzecz poprawy jakości życia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Pani Grażyna Popek, dzięki determinacji w działaniu przyczyniła się do utworzenia w Kluczborku integracyjnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami, począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi, gimnazjum, a kończąc na szkołach średnich. Jednocześnie, pracując w ramach stowarzyszenie działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwija wśród młodzieży i studentów ideę wolontariatu dla rodzin wymagających wsparcia.

Państwo Joanna i Gerard Wilczkowie – za pracę z dziećmi, w ramach prowadzonego Rodzinnego Domu Dziecka w Reńskiej Wsi, oraz działalność na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Państwo Joanna i Gerard Wilczek prowadząc od 20 lat Rodzinny Dom Dziecka w Reńskiej Wsi, zawsze zapewniali umieszczonym w nim dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko rodzinne, podejmując jednocześnie liczne działania promujące i wspomagające rodzinną pieczę zastępczą. Dzięki ich postawie, bezinteresownemu zaangażowaniu i przykładzie, wiele rodzin podjęło trud wychowania dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, co czyni ich najlepszymi ambasadorami idei rodzicielstwa zastępczego.

Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja” – za działalność w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, promocję ich twórczości oraz integrację ze społecznością lokalną. Stowarzyszenie od początku swojej działalności, realizuje z sukcesem liczne zadania i projekty, dofinansowane również ze źródeł europejskich. W pracy na rzecz osób niepełnosprawnych korzysta z rozwiązań stosowanych za granicą, a także wdraża własne rozwiązania i dobre praktyki, mające celu podniesienie jakości życia osób wymagających wsparcia oraz edukację społeczną.

Pan Mieczysław Wojtaszek – za działalność na rzecz rozwoju polityki społecznej w województwie opolskim. Swoje życie zawodowe poświęcił aktywnej działalności na rzecz rozwoju pomocy społecznej, rynku pracy oraz ochrony zdrowia publicznego. Podczas uroczystości wojewoda opolski Adrian Czubak podkreślał znaczenie działalności każdej z wyróżnionych dziś osób na rzecz poprawy bytu drugiego człowieka. – Umiejętność zauważania drugiego człowieka, często chorego czy borykającego się z innymi dysfunkcjami, jest godna naśladowania, szczególnie w dzisiejszym - często „zabieganym” świecie.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele władz lokalnych, w tym starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj, która również pogratulowała Gerardowi i Joannie Wilczek z Reńskiej Wsi, którzy od ponad 20 lat prowadzą rodzinny dom dziecka.

- Chciałabym również podziękować wojewodzie i minister Elżbiecie Rafalskiej za tę odznakę i dobre słowo – mówiła podczas uroczystości Janina Rudawska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u