Ponad 550 osób zgłoszonych do egzaminu notarialneg

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-09-04 08:46:28
Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje egzaminacyjne przeprowadzą od 4 do 6 września 2018 r. egzamin notarialny w różnych częściach kraju. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu złożyły 553 osoby.

Do egzaminu będzie można przystąpić przed dziewięcioma komisjami - w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu (po jednej komisji) oraz w Krakowie, Poznaniu i Warszawie (po dwie komisje). W skład każdej komisji wchodzi siedem osób: pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny (na wydziale prawa w szkole wyższej lub Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych), dwóch przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz czterech - Ministra Sprawiedliwości.

Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa 6 godzin. 4 i 5 września zdający będą rozwiązywali zadania polegające na opracowaniu projektów aktów notarialnych, natomiast 6 września - zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności, bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zadania egzaminacyjne - jednakowe dla wszystkich zdających - przygotowane zostały przez zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego.

Zdający, którzy zdecydowali się na rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z odpowiednio przygotowanych własnych laptopów, spełniających wymagania techniczne ogłoszone przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych.

Podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu notarialnego, zdający będą mogli korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u