Zwolnienia lekarskie sędziów sprawdzane tak jak każdego obywatela

Autor: mat prasowe Min. Sprawiedliwości 2018-09-13 08:49:43
Sędzia to też pracownik, wobec którego zwierzchnik – prezes sądu – ma określone prawa i obowiązki. Należy do nich, tak jak w przypadku każdego innego pracownika, zlecenie kontroli zwolnienia lekarskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania zmierzające do usprawnienia w tym zakresie współpracy prezesów sądów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zwykłego obywatela ZUS – z własnej inicjatywy lub na wniosek pracodawcy – może szybko i bez przeszkód sprawdzić zwolnienie lekarskie pracownika. Ta zasada nie obejmuje jednak sędziów. Dotychczasowa praktyka wskazywała, że prezesi sądów, gdy chcieli sprawdzić zasadność zwolnień udzielanych sędziom, musieli zawierać specjalne porozumienie z ZUS, za każdym razem oddzielne. W istotny sposób wpływało to na termin i skuteczność przeprowadzania tej kontroli.

Dlatego Minister Sprawiedliwości uzgodnił z Prezesem ZUS, że zostaną opracowane wzory umów, które pozwolą na zlecanie kontroli zwolnień bez konieczności każdorazowego zawierania porozumienia w jednostkowych sprawach. Dzięki temu usprawniona zostanie współpraca prezesów sądów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. To praktyczna realizacja uprawnienia prezesów sądów (zawartego w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych - art. 94c § 2) do kontrolowania prawidłowości wykorzystywania przez sędziego zwolnienia od pracy z powodu choroby.

Przygotowane w porozumieniu z ZUS projekty umów zostały przekazane prezesom sądów z rekomendacją do ich niezwłocznego podpisania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u