12 mln zł dla Politechniki Białostockiej

Autor: mat prasowe PB 2018-11-02 09:11:12
12 mln zł przyznało Politechnice Białostockiej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusze będą przeznaczone na podwyższenie jakości i umiędzynarodowienie badań naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Pieniądze pochodzą z zapowiadanego przez Ministerstwo programu "Regionalne Inicjatywy Doskonałości".

Dzięki tym środkom możliwe będzie zrealizowanie trzech celów: podniesienie poziomu badań naukowych, zwiększenie znaczenia prowadzonych badań w międzynarodowym środowisku naukowym oraz zwiększenie wpływu badań naukowych na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie.

Uzyskane fundusze Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej planuje przeznaczyć na: • rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Mechaniki Nowoczesnych Materiałów (m.in. zakup skaningowego mikroskopu elektronowo-jonowego SEM/FIB ze stolikiem do badań wytrzymałościowych), • rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Techniki Cieplnej (m.in. analizator pomiarowy zawartości cząstek stałych w gazach) • rozbudowę bazy laboratoryjnej Szkoły Termomechaniki Układów Tribologicznych (tribometr przeznaczony do pracy w temperaturach od -100 do +600°C), • zwiększenie liczby patentów na wynalazki • zwiększenie liczby publikacji naukowych w renomowanych czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych, ujętych w wiodących indeksowanych międzynarodowych bazach, • zwiększenie liczby monografii publikowanych w renomowanych wydawnictwach, • organizowanie wyjazdów studyjnych zespołów badawczych do zagranicznych renomowanych uczelni i ośrodków naukowych celem nawiązania współpracy naukowej, • udział zespołów badawczych w międzynarodowych konsorcjach naukowych, • zwiększenie mobilności międzynarodowej pracowników przez odbywanie staży naukowych w prestiżowych uczelniach i ośrodkach naukowych, • udział pracowników w konferencjach zagranicznych, na których będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia oraz nawiązać współpracę z naukowcami z całego świata, • intensyfikację i konsolidację współpracy nauki z biznesem.

W pilotażowym konkursie w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" 30 uczelni z całej Polski otrzyma w sumie ponad 326 mln złotych na wsparcie badań naukowych ważnych dla regionu i opracowanie długofalowej strategii rozwoju. Pieniądze wypłacane będą uczelniom przez cztery lata.

Więcej o programie "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/pieniadze-dla-regionow-ktore-uczelnie-dostaly-dofinansowanie

© 2018 Super-Polska.pl stat4u