Stanowisko Wojewody Pomorskiego w sprawie wyroku WSA dotyczącego Modelu na rzecz Równego Traktowania

Autor: Pomorski UW 2018-12-26 09:48:29
W dniu 20 grudnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpatrywał skargę Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania. Wojewoda zaskarżył uchwałę w całości zarzucając Radzie Miasta Gdańska podjęcie jej z istotnym naruszeniem prawa.

Po przeprowadzonej rozprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej rozdziałów 7 i 8 uchwały zatytułowanych „rekomendacje i zadania” oraz „wdrażanie”. W kolejnym punkcie wyroku sąd stwierdził wydanie uchwały z naruszeniem prawa w zakresie błędnych podstaw prawnych podjęcia uchwały. W ostatnim punkcie sąd skargę oddalił w pozostałym zakresie (ponad ten, w którym stwierdził nieważność).

Uszczegóławiając wskazać należy, że stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej rozdziałów 7 i 8 uchwały zatytułowanych „rekomendacje” (179 rekomendacji) i zadania” oraz „wdrażanie”, eliminuje z obrotu prawnego prawie połowę z opracowanego przez Miasto Gdańsk dokumentu, który liczy 107 stron. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd w całości podzielił argumentację Wojewody Pomorskiego przedstawioną w skardze, że sposób sformułowania rekomendacji i zadań istotnie narusza prawo poprzez nieuprawnione i zbyt szczegółowe określanie sposobu ich realizowania. W obliczu powyższego trudno zatem, jak chce tego Miasto Gdańsk, uznać powyższe jedynie za „usterki prawne”. Sąd stwierdził bowiem nieważność zasadniczej części gdańskiej uchwały.

W kolejnym punkcie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, ze uchwała w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania została podjęta z naruszeniem prawa, w zakresie w jakim Rada Miasta Gdańska przywołała błędne podstawy prawne podjęcia uchwały. Stanowisko sądu w tym zakresie było również spójne z wywodami Wojewody Pomorskiego zawartymi w skardze. Podkreślić należy, że stwierdzenie podjęcia uchwały z naruszeniem prawa nie jest tożsame ze stwierdzeniem jej nieważności, bowiem nie eliminuje z porządku prawnego określonych zapisów uchwały. Wojewoda jednak, jako organ nadzoru, stojąc na straży praworządności i prawidłowej legislacji w jednostkach samorządu terytorialnego zobowiązany był do wskazania powyższego naruszenia w skardze.

Wyrok sądu nie jest prawomocny. Szczegółowa argumentacja sądu zawarta będzie w pisemnym uzasadnieniu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u