Podpisanie umów dotyczących Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego

Autor: Małopolski UW 2019-05-01 09:22:07
Umowy podpisał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Beneficjentami Programu są: Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim oraz Gmina Brzeszcze. W wydarzeniu uczestniczyli także wicepremier Beata Szydło oraz wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy To program wieloletni ukierunkowany na specyfikę objętego nim obszaru, wynikającą m.in. z przepisów ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady czy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Należy również zauważyć, że z roku na rok rośnie liczba turystów odwiedzająca byłe tereny hitlerowskich obozów zagłady. Około roku 2000 r., gdy Program startował, liczba pielgrzymów i turystów oscylowała wokół 600 tys. rocznie. Natomiast w 2016 r. liczba ta przekroczyła 2 mln i systematycznie rośnie – o około 200 tys. w każdym kolejnym roku.

Wobec powyższych uwarunkowań wyznaczona w 1996 r. przez Radę Ministrów idea pomocy finansowej samorządom oświęcimskim i przekształcenia terenów byłego KL Auschwitz-Birkenau w międzynarodowe centrum kongresowe, seminaryjne i edukacyjne wymagała rozwiązania kompleksu problemów dotyczących modernizacji układu komunikacyjnego (w obszarze Muzeum, miasta Oświęcim i sołectw Brzezinka, Pławy czy Harmęże, ale także komunikacyjnej dostępności Oświęcimia z Krakowa czy aglomeracji śląskiej), uporządkowania i zagospodarowania strefy ochronnej, a także wykreowania nowych funkcji miasta.

Program realizowany jest od 1997 r. – i podzielony był na etapy – do końca 2015 r. Sfinansowany został kwotą 103 051 000 zł z budżetu państwa oraz środkami własnymi samorządów w kwocie 74 770 000 zł.

2016-2020 Obecnie realizowany jest etap Programu obejmujący lata 2016-2020. Na jego realizację przewidziano z budżetu państwa 47 398 000 zł przy udziale środków własnych beneficjentów w kwocie 19 643 zł.

Programem zarządza minister właściwy do spraw administracji publicznej, natomiast Wojewoda Małopolski w jego imieniu nadzoruje i koordynuje realizację zadań Programu przez beneficjentów. Rolą Wojewody jest m.in. opracowywanie corocznego planu rzeczowo-finansowego, który zatwierdzany jest do realizacji przez Ministra oraz zawierania stosownych umów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u