WOJEWODA ODWIEDZIŁA DOM DZIECKA „HANKA”

Autor: Podkarpacki UW 2019-08-30 09:26:10
Podczas spotkania integracyjnego pieczy zastępczej i opieki instytucjonalnej odbyła się akcja informacyjna rządowego programu Rodzina 500 Plus. Dzięki wprowadzonym zmianom, dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł przysługuje również na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Świadczenie otrzymują: placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.
Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie (właściwego ze względu na miejsce położenia placówki).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u