Oświadczenie w sprawie wypłat świadczenia Rodzina 500+ w Warszawie

Autor: Mazowiecki UW 2019-10-02 08:41:33
W związku z ukazującymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami o przekazywaniu przez Wojewodę niewystarczających środków finansowych na wypłatę świadczenia z Programu „Rodzina 500+”, prezentujemy poniżej informacje ws. kwot przekazanych Miastu Stołecznemu.

Ogółem Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało Wojewodę Mazowieckiego, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje 212 821 771 zł. Kwota ta zgodnie z zapotrzebowaniem została wypłacona w 4 transzach. Ostatnie pismo z Urzędu m.st. Warszawy o przekazanie kolejnych dodatkowych środków w wysokości 1 832 173,00 zł było z 25 września. Prośba ta również została zrealizowana przez Wojewodę. Środki przekazano 26 września rano. Należy podkreślić, że we wcześniejszych miesiącach Ratusz nie zgłaszał żadnych problemów z brakiem środków.

Ponadto zgodnie z danymi przekazanymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez Warszawę (stan na 26 września 2019 r.) na kontach Dzielnic m. st. Warszawy na rachunkach bankowych pozostawało nierozdysponowanych 120 414 570,17 zł.

26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na kwotę 191 040 185,00 zł i taką kwotę, zgodną z wnioskiem otrzyma.

Warunkiem sprawnego wypłacania środków mieszkańcom Mazowsza jest przekazywanie Wojewodzie rzetelnych informacji. Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt. Dlatego też Wojewoda Mazowiecki pismem z 18 września wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy o przedstawienie metodologii wyliczania zapotrzebowania i ostatecznych kwot. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.

Wojewoda Mazowiecki apeluje o pilną i sprawną wypłatę świadczeń, gdyż środki na realizację Programu „Rodzina 500+” gwarantowane są przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie - każdy mieszkaniec, któremu przysługuje świadczenie, powinien je otrzymać w terminie. Mieszkańcy Warszawy nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u