Program Rodzina 500+ - realizacja w Warszawie

Autor: Mazowiecki UW 2019-10-05 08:43:53
Od startu programu Rodzina 500+ do mazowieckich rodzin trafiło 11,63 mld zł, z czego 393, 5 mln zł to środki przekazane na pierwsze dziecko. Wsparciem objęto 925 tys. dzieci z całego województwa.

Mazowieckie samorządy realizują program w ramach zadań zleconych. Na ten cel otrzymują środki ze Skarbu Państwa przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego. Te fundusze zawierają zapotrzebowanie zgłoszone przez samorządy na wypłatę świadczeń oraz obsługę zadania. Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało Wojewodę Mazowieckiego, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje 212 821 771 zł. Kwota ta zgodnie z zapotrzebowaniem została wypłacona w 4 terminach. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie regularnie przekazuje dotacje samorządom w wysokości zgodnej z ich zapotrzebowaniem. Od 1 lipca b.r. zwiększono liczbę transz do 3-4 miesięcznie, aby zapewnić sprawny przepływ środków finansowych.

Ponadto zgodnie z danymi przekazanymi w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez Warszawę (stan na 30 września 2019 r.) na kontach Dzielnic m. st. Warszawy na rachunkach bankowych pozostawało nierozdysponowanych 21 884 675,37 zł. Łącznie na koncie m.st. Warszawy pozostała kwota 23 611 041, 37 zł** – ostatnia transza przekazana przez Wojewodę nie została rozdysponowana dzielnicom. Pomimo wielu interwencji, Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt. Po zmianach w programie pojawiały się nieścisłości dotyczące liczby dzieci. W związku z tym Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadzi kontrolę w mieście stołecznym Warszawa i jego jednostkach organizacyjnych, która będzie dotyczyła prawidłowości planowania wydatków po zmianach w programie, wykorzystania środków pieniężnych i rzetelności sporządzanych sprawozdań rzeczowo – finansowych, jednorazowych i budżetowych. Wojewoda Mazowiecki apeluje o pilną i sprawną wypłatę świadczeń, gdyż środki na realizację

Programu „Rodzina 500+” gwarantowane są przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie - każdy mieszkaniec, któremu przysługuje świadczenie, powinien je otrzymać w terminie. Mieszkańcy Warszawy nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u