Kolejne małopolskie samorządy otrzymają wsparcie

Autor: Małopolski UW 2019-11-05 08:15:01
25 października 2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W tej transzy promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych otrzymało w sumie 6 jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki środkom o łącznej wysokości 1 828 000,00 zł dofinansowana zostanie realizacja 7 zadań z zakresu remontu dróg gminnych i drogi powiatowej.

Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych („powodziówka”), otrzymały ogółem środki w wysokości 99 665 976,00 zł, w tym: - gminy: 69 563 682,00 zł, - powiaty: 30 102 294,00 zł.

Promesy przyznano 88 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 79 gminom oraz 9 powiatom na realizację łącznie 328 zadań, w tym: - gminy: 285 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków, remont ujęcia wody pitnej, remont wodociągu gminnego, remont kotłowni w budynku szkoły podstawowej) - powiaty: 43 zadania (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

W bieżącym roku w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, jednostkom samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyrzeczone środki w łącznej kwocie 18 313 000,00 zł, w tym: - gminy: 10 467 000,00 zł, - powiaty: 7 230 000,00 zł, - samorząd województwa: 616 000,00 zł.

Promesy przyznano 20 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 11 gminom, 8 powiatom i samorządowi województwa na realizację łącznie 28 zadań, w tym: - gminy: 14 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg gminnych), - powiaty: 9 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje projektowo-budowlane, prace właściwe związane ze stabilizacją osuwisk i odbudową dróg powiatowych), - samorząd województwa: 5 zadań (dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacja projektowo-budowlana).

Ogółem w 2019 roku 98 samorządom województwa małopolskiego przyrzeczono środki na łączną kwotę 117 978 976,00 zł na dofinansowanie realizacji 356 zadań.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u