Pieniądze w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Autor: Zachodniopomorski UW 2020-01-11 08:09:49

Wojewoda zachodniopomorski przekazał 800 tys. zł z budżetu państwa samorządowi województwa na realizację zadań pomocy technicznej wynikających z zapisów ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-202”

Wojewoda przekazuje samorządowi województwa, w oparciu o zawierana co rok umowę, dotacje na wyprzedzające finansowanie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach działania Pomoc techniczna. Środki te służą głównie wdrażaniu i zarządzaniu Programem. 75 % dotacji stanowi współfinansowanie ze środków UE, a 25 % pochodzi z budżetu krajowego. W ramach działania Programu z pomocy technicznej opłacane są wynagrodzenia, szkolenia pracownicze, wynajem biur, opłaty eksploatacyjne oraz działania informacyjne i promocyjne dotyczące PO Rybactwo i Morze. Samorząd Województwa jest instytucją wdrażającą i pośredniczącą Programu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u