OPINIA WOJEWODY W SPRAWIE WNIOSKU DOTYCZĄCEGO ZMIANY GRANIC RZESZOWA

Autor: Podkarpacki UW 2020-04-30 09:37:02

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała opinię dotyczącą wniosku Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zmian granic Rzeszowa, którą przedstawiła dzisiaj na czacie z mediami.

Wojewoda Podkarpacki wydała opinię dotyczącą wniosku Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyłączenia do obszaru miasta trzech sołectw lub ich części z trzech gmin powiatu rzeszowskiego:

–    z gminy Krasne – obszaru sołectwa Malawa,

–    z gminy Boguchwała – części obszaru sołectwa Racławówka,

–    z gminy Głogów Małopolski – obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy.

Sformułowanie ww. opinii poprzedzone zostało wnikliwą analizą wszystkich aspektów spraw będących przedmiotem wniosku, przy uwzględnieniu argumentów przedstawionych przez zainteresowane strony, z poszanowaniem zasad obiektywnej prawdy i równości podmiotów.

Proponowana zmiana granic Rzeszowa dotycząca przyłączenia do obszaru miasta trzech sołectw lub ich części z trzech ww. gmin powiatu rzeszowskiego została zaopiniowana pozytywnie w stosunku do obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy (z gminy Głogów Małopolski), a w pozostałym zakresie negatywnie.

Pozytywna opinia odnośnie przyłączenia do miasta Rzeszów obszaru sołectwa Pogwizdów Nowy (z gminy Głogów Małopolski) wynika m.in. z: położenia geograficznego i powiązań komunikacyjnych (do centrum Rzeszowa jest dwukrotnie bliżej niż do centrum Głogowa Małopolskiego), podmiejskiego charakteru sołectwa, woli mieszkańców sołectwa Pogwizdów Nowy wyrażonej w głosowaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką Pogwizdowa Nowego, jak również niezagrażającego całej gminie pogorszenia jej sytuacji finansowej.
Ponadto, Rada Powiatu Rzeszowskiego pozytywnie zaopiniowała taką zmianę granic.

Na negatywną opinię Wojewody Podkarpackiego co do sołectwa Malawa (z gminy Krasne) oraz części sołectwa Racławówka (z gminy Boguchwała) wpłynęły przede wszystkim: brak zgody mieszkańców gmin (wyrażony podczas wcześniej przeprowadzonych konsultacji społecznych), negatywne opinie zainteresowanych rad gmin oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego, a także skutki finansowe ewentualnego dokonania wnioskowanych zmian,  w szczególności w przypadku przyłączenia do Rzeszowa Malawy z gminy Krasne (związane z możliwością osłabienia zdolności samorządów lokalnych do realizacji zadań publicznych oraz inwestycyjnych).

Ww. opinia wraz z wnioskiem Rady Miasta Rzeszowa została przekazana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczna decyzja w sprawie przyłączania sołectw lub ich części do miasta Rzeszowa ustawowo należy do Rady Ministrów, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podejmuje ją do końca lipca.

Opinia Wojewody jest opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (w zakładce Pozostałe informacje » Opinie Wojewody).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u