WIZYTA MINISTRA ANDRZEJA ADAMCZYKA NA PODKARPACIU

Autor: Podkarpacki UW 2020-06-22 08:24:30

18 czerwca br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uczestniczył w podpisaniu umowy na rozbudowę drogi Przemyśl – Medyka i wizytował budowę obwodnicy Łańcuta. W wydarzeniach wzięła udział wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Jezdnia prawa dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km na dojeździe do granicy będzie miała rozszerzenie do czterech pasów, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów do skrętu, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.

Wykonawca w ramach zadania zrealizuje także m.in.:  

  • korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,
  • renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 Odcinek DK28 Zator – Medyka ma charakter strategiczny, gdyż prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. Przejście graniczne Medyka – Szeginie jest bowiem jedynym na Podkarpaciu przejściem granicznym z Ukrainą z ruchem pieszych. Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl oraz gminy Medyka. Początek odcinka objętego rozbudową przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko. Koniec odcinka to kilometr 358,84, przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych polsko-ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Szeginie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u