Ponad 5,6 mln zł dopłaty na realizację zadań przez mazowieckie samorządy

Autor: Mazowiecki UW 2020-07-07 08:54:59

5 607 586,92 zł otrzymają łącznie samorządy z regionu ostrołęckiego na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Funduszu Solidarnościowego, Programu Mosty dla Regionów oraz Maluch Plus. Symboliczne umowy na przyznanie tych środków z przedstawicielami ostrołęckich samorządów podpisał w poniedziałek, 6 lipca br. w Ostrołęce Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Uroczystość podpisania umów na dopłaty do realizacji zadań przez samorządy z regionu ostrołęckiego odbyła się siedzibie delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Senator RP Robert Mamątow oraz Marcin Grabowski, Kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Fundusz Dróg Samorządowych – 3 590 175,08 zł

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie otrzymają 3 samorządy – gminy: Czarnia (umowa na kwotę 690 515,49 zł), Krzynowłoga Mała (umowa na kwotę 164 132,95 zł), Chorzele (umowa na kwotę 2 735 526,64 zł).

Fundusz Dróg Samorządowych wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest m.in. przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 397 564,50 zł

Środki na realizację zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymają 2 samorządy – powiat: ostrołęcki (umowa na kwotę 204 480 zł), oraz gmina: Długosidło (193 084,50 zł)

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Fundusz Solidarnościowy – 366 263,95 zł

Na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego środki finansowe otrzyma 7 samorządów – miasta: Ostrów Mazowiecka (umowa na kwotę 60 226,25 zł), Myszyniec (umowa na kwotę 46 565,00 zł), Przasnysz (2 umowy na kwoty 55 602,00 zł oraz 17 840,64 zł), Ostrołęka (umowa na kwotę 100 920 zł) oraz gminy: Czerwonka (umowa na kwotę 13 230 zł), Wąsewo (umowa na kwotę 18 600 zł), Łyse (2 umowy na kwoty 22 361,46 zł oraz 30 918,60 zł).

Dopłaty z Funduszu Solidarnościowego przeznaczane są na realizację zadań m.in. w ramach programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Pierwszy z nich ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami. „Opieka wytchnieniowa” kierowana jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Mosty dla Regionów - 219 432,00 zł

W ramach programu Mosty dla Regionów dofinansowanie otrzyma powiat ostrołęcki (umowa na kwotę 219 432,00 zł)

Głównym celem Programu „Mosty dla Regionów” jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzaniu jednostek samorządu terytorialnego, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa.

Maluch Plus – 1 034 151,39 zł

W ramach programu Maluch Plus dofinansowanie otrzymają 3 samorządy – gminy: Czerwin (umowa na kwotę 375 000,00 zł), Czarnia (umowa na kwotę 375 000,00 zł) oraz miasto: Ostrołęka (umowa na kwotę 284 151,39 zł).

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u