Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych obradowała w Sejmie

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-09-15 09:05:06

Kierownictwo MSWiA nie bagatelizuje żadnego z zachowań dotyczącego jakiejkolwiek formy agresji, zarówno przeciwko przedstawicielom mniejszości narodowych, jak i z udziałem mniejszości lub osób utożsamiających się z określoną mniejszością narodową lub etniczną – powiedział wiceminister Błażej Poboży podczas poniedziałkowego (14 września br.) posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Wiceminister przedstawił podczas posiedzenia informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat incydentów, zachowań oraz zdarzeń powodowanych nienawiścią lub brakiem tolerancji wobec lub z udziałem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 2018-2019.

Wiceminister Błażej Poboży podkreślił, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Komendą Główną Policji, prowadzi monitoring przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Stałej obserwacji podlegają informacje o postępowaniach przygotowawczych w sprawach przestępstw z nienawiści prowadzonych przez Policję w całym kraju. System ten, stosowany w obecnej formie przez MSWiA i Policję od stycznia 2015 r., umożliwia dokonywanie różnorodnych analiz zgromadzonych danych w celu oszacowania zjawiska przestępstw z nienawiści w Polsce, m.in. pod kątem rodzajów motywacji będącej podłożem tych czynów, ich rodzajów, miejsca zdarzenia czy podejrzanych. W latach 2018-2019 odnotowano spadek wszczętych postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści. W 2018 r. wszczęto 1124 takie postępowania, natomiast w 2019 r. – 934.

W raporcie przedstawionym komisji sejmowej znalazła się także informacja o działaniach Komisji Wspólnej Rządu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która stwarza warunki do dialogu o potrzebach i problemach mniejszości narodowych i etnicznych. W ostatnich latach problematyka czynów zabronionych skierowanych przeciwko przedstawicielom mniejszości była kilkukrotnie szeroko omawiana na forum komisji, a do dyskusji byli zapraszani właściwi przedstawiciele organów państwa, m.in. Policji, Prokuratury Krajowej, Instytutu Pamięci Narodowej czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wiceminister Błażej Poboży dodał również, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. W 2020 r. udzielono blisko 430 dotacji na łączną kwotę ponad 16 mln zł. Większość z dofinansowanych w ten sposób zadań ma charakter otwarty, umożliwiający udział w nim nie tylko członkom mniejszości narodowych i etnicznych, ale także wszystkim innym obywatelom.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u