Wojewoda wydał decyzję ZRID na kolejny odcinek drogi ekspresowej S61

Autor: Podlaski UW 2020-11-14 10:05:12

W czwartek (12.11) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie - właściwego zarządcy drogi, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która obejmuje budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła) o długości prawie 13 km, budowę odcinka drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła „Łomża Północ” do Elżbiecina o długości ok. 6,2 km oraz drogowych obiektów inżynierskich i niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie gmin: Łomża, Miasto Łomża i Piątnica.

Chodzi o ostatni odcinek drogi ekspresowej S61 położony na terenie województwa podlaskiego, który jest fragmentem międzynarodowej drogi Via Baltica.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • budowę dwujezdniowej (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) drogi ekspresowej S61 na odcinku od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła),
 • budowę jednojezdniowej drogi krajowej nr 64 na odcinku od węzła „Łomża Północ” do Elżbiecina,
 • budowę trzech węzłów,
 • przebudowę i rozbudowę istniejących dróg publicznych,
 • budowę dodatkowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, zjazdów, zatok autobusowych, placów do zawracania, wjazdów awaryjnych i przejazdów awaryjnych,
 • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego,
 • budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S61 i drogi krajowej nr 64,
 • budowę przepustów, także pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej i drogi krajowej, w tym obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt oraz obiektów inżynierskich nad drogą ekspresową i drogą krajową,
 • budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wodnych wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
 • przebudowę i budowę koryta cieku naturalnego i rzek wraz z umocnieniem brzegów,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, urządzeń oczyszczających – separatory, przejść dla zwierząt średnich/dużych, przepustów/przejść ekologicznych dla zwierząt małych/płazów),
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanału technologicznego wzdłuż drogi ekspresowej i drogi krajowej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, sieci teletechnicznych, sieci wodociągowych, drenaży).

Budowa tego ostatniego odcinka trasy Via Baltica na terenie województwa podlaskiego jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Jego główne cele to: poprawa społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności z krajami Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym, zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, poprawa warunków ruchu (przepustowość, zmniejszenie strat czasu) oraz zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanej drogi.

Chodzi również o zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia ich dla przejazdu pojazdów ciężkich, zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko ze wględu na hałas, zanieczyszczenia powietrza oraz wód powierzchniowych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w załączniku nr 1 do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025)".

© 2018 Super-Polska.pl stat4u