SZANSA NA ROZWÓJ KARPAT – KONFERENCJA Z INICJATYWY GOPR

Autor: Podkarpacki UW 2020-11-20 10:03:30

Karpaty są katalizatorem wyzwalającym inicjatywę lokalnych i regionalnych społeczności – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w trakcie konferencji poświęconej Makroregionalnej Strategii dla Karpat. Spotkanie  odbyło się z inicjatywy zarządu Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

5 września 2018 roku, rządy Węgier, Polski, Słowacji i Ukrainy podpisały deklarację inicjującą utworzenie unijnej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. Jej celem m.in. jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu karpackiego, przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów ekologicznych Karpat.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zwróciła uwagę na działania rządu w zakresie wzmocnienia  kluczowej dla wielu polskich regionów inicjatywy.

– Karpaty mają ogromny potencjał, który działając wspólnie, ponad granicami państw, możemy lepiej wykorzystać. Naszym celem, ale też działaniami które od pięciu lat podejmujemy, jest właśnie wzmocnienie wzajemnego oddziaływania konwencji karpackiej, podobnie jak dzieje się to w innych regionach właśnie z korzyścią dla obszaru Karpat

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła rolę dokumentu w budowaniu europejskiej integracji.

– Strategia odegra istotną rolę w procesie pogłębiania integracji obszaru UE poprzez dynamizowanie procesów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym. Sprzyja temu możliwość wymiany doświadczeń i przenoszenia skutecznych rozwiązań sprawdzonych w krajach i regionach objętych strategią. W naturalny sposób stwarza to przesłanki do kształtowania się solidarności europejskiej i odpowiedzialności za rozwój całego makroregionu – mówiła Ewa Leniart – Karpaty są także katalizatorem wyzwalającym inicjatywę lokalnych i regionalnych społeczności pozwalającą na przybliżenie idei europejskich do obywateli – dodała wojewoda.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, mówił o konieczności skomunikowania regionu Karpat.

– Karpaty nie mogą nas dzielić. Karpaty muszą łączyć. Dziś możemy w Polsce powiedzieć, że drogą, która będzie nas właśnie łączyła jest Via Carpatia, która stanie się za kilka lat faktem – powiedział Władysław Ortyl

Prezes GOPR, Paweł Konieczny (organizator spotkania)podkreśla, że wraz z poszerzoną integracją obszaru Karpat, konieczna jest współpraca górskich służb ratunkowych.

– Celem tej konferencji jest wylanie fundamentu dla współpracy górskich służb ratunkowych. Ufam, że dzięki się nam opracować i podpisać wspólną deklarację obrazującą znaczenie zagadnień związanych z ratownictwem górskim dla tworzonej Strategii Karpackiej

 

Główne filary Makroregionalnej Strategii dla Karpat:

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu karpackiego, przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych walorów ekologicznych Karpat.

Rozwijanie podstawowych usług społecznych na tym obszarze, w szczególności usług związanych z dostępem do edukacji, opieki zdrowotnej i włączeniem społecznym.

Wzmocnienie zrównoważonej współpracy gospodarczej w strategicznych sektorach makroregionalnych: czystym przemyśle, zrównoważonej turystyce i sektorze rolno-spożywczym poprzez rozwój klastrów karpackich i makroregionalnego ekosystemu innowacji.

Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego, zarządzanie ryzykiem naturalnym, łagodzenie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich.

Wzmocnienia wewnętrznej spójności makroregionu, w tym sieci transgranicznych.

Rozwijanie powiązań funkcjonalnych obszarów górskich Karpat z otaczającymi je obszarami oraz wzmacnianie ośrodków miejskich z uwzględnieniem specyfiki karpackich sieci osadniczych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u