Rządowe wsparcie ważne dla gmin

Autor: Lubuski UW 2020-12-19 09:19:55

O planowanych inwestycjach dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Centrum Wsparcia Doradczego wojewoda Władysław Dajczak rozmawiał z samorządowcami z regionu.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z kolejnymi samorządowcami z regionu, aby porozmawiać o planowanych inwestycjach na terenie gmin, które będą mogły zostać zrealizowane m.in. dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowe wsparcie jest ważne dla samorządów, dzięki nim realizowane są oczekiwane projekty, bliskie społeczności lokalnej.

W Lubuskiem wszystkie samorządy otrzymały wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzisiejsze rozmowy wojewoda Władysław Dajczak odbył z burmistrz Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską oraz prezes PUK Komunalni w Dobiegniewie Agnieszką Walendzik, burmistrz Drezdenka Karoliną Piotrowską i wójtem Zwierzyna Karolem Neumannem.

Inwestycje lokalne w gminach

  • Gmina Dobiegniew otrzymała w ramach programu 3 700 130 zł. Środki te przeznaczy na istotną dla gminy inwestycję polegającą na modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie. Środki pozwolą na przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wymianą wyposażenia ujęcia wody podziemnej, budowę odcinka sieci wodociągowej o dł. 1,3 km w m. Grąsy, wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Grąsy o dł. 5,9 km i podłączenie jej do istniejącego zbiorczego systemu odbioru ścieków.
  • Gmina Drezdenko otrzymała w ramach programu 2 673 846 zł. Planowana inwestycja to  budowa sieci wodociągowej przesyłowej w Drezdenku do miejscowości Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w Karwinie.

Burmistrz przedstawiła również wojewodzie informacje na temat realizacji inwestycji jaką jest obwodnica Drezdenka. Budowa obwodnicy miasta Drezdenka wpisana została do Wojewódzkiego Programu Budowy i Modernizacji Dróg Wojewódzkich na lata 2012-2020. Została ona podzielona na cztery etapy. W świetle przepisów ustawy o drogach publicznych dla drogi wojewódzkiej zarządcą jest zarząd województwa. Wojewoda Władysław Dajczak wspiera realizację budowy obwodnicy i podkreśla, że jest ona niezbędną inwestycją, która przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców i przede wszystkim do zwiększenia ich bezpieczeństwa. Do zakończenia inwestycji pozostały dwa odcinki.

  • Gmina Zwierzyn otrzymała w ramach programu 1 500 000 zł. Środki te planuje przeznaczyć na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zwierzynie o sześć sal lekcyjnych, świetlicy oraz sanitariów.

Przedstawiciele samorządów przedstawili także wojewodzie planowane inwestycje infrastrukturalne w swoich gminach, z wykorzystaniem środków rządowych.

Centrum Wsparcia Doradczego

W czasie spotkania rozmawiano także o Centrum Wsparcia Doradczego, realizowanym projekcie ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Program ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. 

Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, w którym samorządy lokalne mogą liczyć na pomoc ekspertów w zakresie rozwoju swoich kompetencji. Do projektu zgłaszały się wspólnoty, które zadeklarowały, że będą współpracować przy wspólnym poszukiwaniu i efektywnej realizacji działań rozwojowych. Centrum Wsparcia Doradczego umożliwi samorządom rozwiązywanie określonych problemów oraz realizowanie  wspólnych projektów. CWD przyczyni się również do poprawy jakości życia mieszkańców.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u