OBWODNICA DYNOWA OFICJALNIE OTWARTA

Autor: Podkarpacki UW 2021-01-04 10:16:52

Obwodnica Dynowa została oficjalnie oddana do użytku. Inwestycja o wartości ponad 38 mln zł przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększy bezpieczeństwo poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta.

– Boom inwestycyjny na podkarpackich drogach trwa w najlepsze. W tym roku oddaliśmy kilka bardzo ważnych inwestycji, między innymi obwodnice Strzyżowa, Lubaczowa, Radomyśla Wielkiego, Kolbuszowej, kolejne są przygotowywane. To, jak wiele dzieje się teraz na drogach województwa to wielki sukces nas wszystkich  – powiedział obecny na uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.  

W wydarzeniu wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła wagę inwestycji dla poprawy dostępności komunikacyjnej i rozwoju regionu.

– Zbudowanie nowego traktu, który znacząco wpłynie na drożność drogi wojewódzkiej 835 ma ogromne znaczenie. Droga 835 to ważna droga w naszym regionie, będzie ona pewnego rodzaju równoległym szlakiem dla drogi S19, łączącej północ z południem po wschodniej części województwa. Z punktu widzenia regionu to kluczowa inwestycja, bardzo ważna dla samych mieszkańców Dynowa – mówiła wojewoda.

Obwodnica została zrealizowana w ciągu  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. W ramach projektu powstały m. in.  jednojezdniowa droga o długości prawie 4 km, dwa przejazdy kolejowe, pięć skrzyżowań łączących drogę z istniejącym układem komunikacyjnym oraz trzy mosty na potokach Harta, Ostrówek i Dynówka.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 38 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 w kwocie ponad 28 mln zł.  Jego realizacja ma znaczenie zarówno lokalne, jak i regionalne. Dzięki inwestycji nastąpiło wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców, narażonych do tej pory na wzmożony ruch samochodowy i związane z nim uciążliwości środowiskowe. W skali regionu obwodnica będzie odgrywać ważną rolę jako element poprawy skomunikowania południowej części województwa, poprzez skrócenie czasu przejazdu i poprawienie komfortu podróży. Zapewni również lepszą dostępność Bieszczadów i Beskidów z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4.

W uroczystości uczestniczyli również poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, a także przedstawiciele władz samorządowych gminy i miasta Dynów – wójt Wojciech Piech i burmistrz Zygmunt Frańczak. Obwodnice poświęcił ks. prał. Stanisław Janusz – dziekan dekanatu dynowskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

– budowę jednojezdniowej drogi klasy G o łącznej długości 3,95 km (wraz z dowiązaniami do dalszego przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835);

– budowę 5 skrzyżowań drogowych łączących projektowaną drogę z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym 2 rond, 2 skrzyżowań skanalizowanych i 1 skrzyżowania zwykłego;

– wykonanie prac na wlotach bocznych projektowanych skrzyżowań: istniejących drogach wojewódzkich nr 884 i 835 (ul. Piłsudskiego), drogach powiatowych nr 2321R (ul. Sanowej)  i 2316R (ul. Łaziennej) oraz drodze gminnej nr 108003R (ul. Błonie);

– budowę elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania: układu odwodnienia, oświetlenia;

– budowę elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia komunikacji zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego (odcinkowo chodniki i ciągi pieszo rowerowe);

– budowę elementów wyposażenia ww. dróg w zakresie niezbędnym z punktu widzenia oddziaływania na środowisko (ogrodzeń drogi, nasadzenia zieleni, przejścia dla zwierząt);

– budowę dodatkowych jezdni lub zjazdów publicznych i indywidualnych celem zapewnienia dostępności komunikacyjnej;

– budowę trzech obiektów mostowych na potokach Harta, Ostrówek i Dynówka;

– budowę przepustów w miejscach przecięciach ciekami lub na połączeniu rowów drogowych;

– budowę dwóch przejazdów kolejowych w poziomie szyn na przecięciu z linią kolei wąskotorowej;

– budowę, przebudowa lub zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej
z budowaną obwodnicą;

– prace o charakterze przygotowawczym lub porządkowym (wyburzenie kolidujących budynków mieszkalnych i gospodarczych, usunięcie zieleni, rozbiórki elementów dróg, itp.)

INWESTOR:

Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

© 2018 Super-Polska.pl stat4u