Śp. Lech Janczuk, dr KUL

Autor: Mat. prasowe KUL 2021-03-03 09:12:22

Informację o zmarłym dr. Jańczuku. Przyjęliśmy ją z ogromnym smutkiem

Dr Lech Jańczuk, ur. 1974 r., politolog, ekonomista, adiunkt zatrudniony w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji KUL od 2011 roku, legitymował się wyróżniającym dorobkiem w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Kariera naukowa:
2000 – magisterium z ekonomii na KUL
2010 – doktorat z nauk politycznych na UMCS

Nagrody:
• Prorektora (2007) i Rektora (2008) Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego za wysoką jakość wykładów głoszonych podczas międzynarodowych konferencji
• Laureat nagrody indywidualnej Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za "całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki" (2016)
• Medal Komisji Edukacji Narodowej (2020)

Publikacje z lat 2006-2020:
Autor książki naukowej recenzowanej, 13 artykułów naukowych, 30 rozdziałów w monografiach, 7 haseł encyklopedycznych
Książka naukowa recenzowana
• Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, 2013
Artykuły w czasopismach 2013-2020
Współpraca gmin obwarzankowych na płaszczyźnie gospodarczej. Zarys problemu - ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 2020
Financial analysis of the city of Zamość for the years 2013 – 2017 - Political Preferences 2013
Polityki rozwoju lokalnego. Ujęcie Podmiotowe - Roczniki Nauk Społecznych 2017
Jednostki samorządu terytorialnego jako podmioty kreujące popyt inwestycyjny w Polsce - Roczniki Nauk Społecznych 2017
Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych. Ujęcie ustrojowe – ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 2016
The perennial financial forecasting as a tool for predicting performance-based budgeting - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 2015
Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce - Roczniki Nauk Społecznych 2013
The public health care system reform as a barrier to local and regional development in Poland - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 2013
Ocena rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce. Aspekt finansowy - PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 2013

• Wdrożył metodę AIDA(s), w proces nauczania studentów, tym samym przyczyniając się do ponadprzeciętnych efektów kształcenia.
• Prowadził zajęcia dydaktyczne na Ukrainie (Tarnopol, Lwów), Litwie (Uciana), Słowacji (Nitra).
• Prowadził cykliczne zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Świd-niku.
• Od 2014 roku opiekun studentów KUL, sprawował nadzór i pomagał studentom po-głębiać wiedzę o bezpieczeństwie poprzez organizowanie sesji, zebrań dyskusyjnych oraz konferencji.
• Od 2018 roku opiekun praktyk studenckich. Inicjował i nadzorował praktyki studenc-kie w podmiotach publicznych, komercyjnych i pozarządowych.
• Członek Zespołu Ekspertów KUL od 2015 roku popularyzował wiedzę wśród wi-dzów, słuchaczy i czytelników mediów regionalnych i ogólnopolskich (ponad 1 tysiąc wypowiedzi). Działalność ta miała wymiar edukacyjny; trudne tematy z dyscypliny nauki o polityce i administracji, ekonomii przybliżane były odbiorcom mediów przy pomocy zrozumiałego języka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u