Powołanie pełnomocnika w Szpitalu Solec

Autor: Mazowiecki UW 2021-03-28 09:22:58

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Minister Zdrowia Adam Niedzielski wyznaczył 26 marca Panią dr Ewę Więckowską do wykonywania obowiązków kierownika Szpitala Solec*. Pełnomocnik ma usprawnić pracę szpitala tymczasowego w Szpitalu Południowym, w tym uruchomić wszystkie wynikające z decyzji Ministra Zdrowia łóżka dla pacjentów z COVID-19 oraz zakończyć proces rekrutacji personelu medycznego.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski wyznaczył Panią Ewę Więckowską do kierowania Szpitalem Solec od 25 marca 2021 r. Tym samym członek zarządu szpitala Pan Artur Krawczyk został zawieszony w pełnieniu obowiązków kierownika  podmiotu leczniczego. Podstawą tej decyzji było niewywiązanie się z obowiązku utworzenia 300 łóżek dla pacjentów z COVID-19 (w tym 80 łóżek respiratorowych) w Szpitalu Południowym oraz brak skutecznych działań w celu zabezpieczenie niezbędnego personelu medycznego pozwalającego na realizację świadczeń opieki zdrowotnej.

Nie jest prawdą, że Wojewoda nie wspierał rekrutacji personelu do Szpitala Południowego.  Oprócz przekazania środków finansowych na uruchomienie i doposażenie szpitala tymczasowego, Wojewoda Mazowiecki wspierał intensywnie rekrutację kadry medycznej. Decyzją Wojewody Mazowieckiego, Urząd Wojewódzki od wielu tygodni wspiera rekrutację kadry medycznej do szpitali tymczasowych, za pomocą strony www.szpitaltymczasowy.waw.pl, na której znajduje się prosty formularz aplikacyjny oraz numer telefonu, pod którym można uzyskać więcej informacji. Dotychczas Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał 395 kandydatur (w tym 28 powtórnych aplikacji) do spółki Szpital Solec, osób chętnych do  pracy w szpitalu tymczasowym w Warszawie w obiekcie Szpitala Południowego. Ponadto Wojewoda dostawał sygnały od pracowników służby zdrowia z Warszawy, że ich zgłoszenia do pracy w Szpitalu Południowym pozostały bez odpowiedzi.

Rekrutacja prowadzona przez Wojewodę jest wsparciem działań, które  powinien realizować szpital patronacki (za który z kolei odpowiada organ założycielski – m.st. Warszawa). Jak wskazuje umowa dotycząca szpitala tymczasowego – w celu jego uruchomienia i prowadzenia, Szpital Patronacki zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia personelu, w tym przy udziale Wojewody z wykorzystaniem art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub porozumień pomiędzy Szpitalem a innymi podmiotami leczniczymi zawartych na podstawie art.1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wojewoda wywiązał się z tego zapisu umowy.  W odpowiedzi na wniosek miasta stołecznego Warszawy do Wojewody Mazowieckiego w sprawie oddelegowania lekarzy i pielęgniarek do pracy w Szpitalu Południowym, Wojewoda podjął działania, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i wydaje decyzje o skierowaniu do pracy w tej placówce. Dotychczas skierowano 74 osoby –  46 lekarzy oraz 28 pielęgniarek do pracy w Szpitalu Południowym.

Odnośnie zarzutów Wiceprezydent R. Kaznowskiej co do nieskuteczności skierowań administracyjnych – Wojewoda  korzysta z rejestrów, które nie zawierają szczegółowych danych o stanie zdrowia, czy sytuacji rodzinnej. Przy każdej decyzji dostarczany jest formularz, który umożliwia szybkie poinformowanie urzędu o przesłankach wyłączających ze skierowania do pracy – wówczas decyzje są uchylane.  Dlatego Wojewoda wielokrotnie apelował do Pani Prezydent i dyrektorów placówek o przekazywanie list osób, które można skierować – tak, aby uniknąć nietrafionych skierowań.

Obowiązkiem wszystkich organów władzy jest walka z pandemią. W województwie mazowieckim oprócz Szpitala Południowego powstało 7 innych szpitali tymczasowych – np. 3 przy udziale szpitali, których organem założycielskim jest Marszałek Województwa. Dla szpitali tych konieczność zatrudnienia personelu była od początku jasna, a urząd wojewódzki wspierał te działania poprzez dodatkową rekrutację. Tylko w Warszawie niemal całą odpowiedzialność za zatrudnienie personelu przekierowano na wojewodę. Od wielu dni byliśmy świadkiem wystąpień przedstawicieli Miasta Stołecznego, wskazujących wojewodę jako osobę, która powinna zorganizować rekrutację do szpitala. Umowa dotycząca szpitala tymczasowego jest jasno sformułowana – Szpital patronacki zobowiązuje się do zapewnienia personelu, przy udziale Wojewody. To wsparcie zostało udzielone. Jestem gotowy cały czas do współpracy z władzami Miasta w zakresie zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców – wskazuje Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Ponadto, w związku z wątpliwościami co do pełnego zakończenia inwestycji Wojewoda Mazowiecki wystąpił do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z prośbą o  wyjaśnienia w tej sprawie ze szczególnym uwzględnieniem: niezakończonych procedur zamówień publicznych, realizacji zakupów sprzętu, wyposażenia, robót inwestycyjnych uwzględnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do umowy pomiędzy Wojewodą a Prezydentem Warszawy, niezapewnienia 300 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Rząd udzielił ogromnego wsparcia w celu uruchomienia Szpitala Południowego. Wojewoda Mazowiecki zapewnił finansowanie realizacji nałożonego polecenia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości łącznie 25,7 mln zł. W celu przyspieszenia realizacji inwestycji ok. 23 mln zł przeznaczono na dokończenie prac budowlanych, dostosowanie i wyposażenie szpitala tymczasowego. Blisko 16 mln zł zostało przekazane 21 grudnia 2020 r. Wynagrodzenie dla Generalnego Wykonawcy z tytułu wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy wynosi 10,5 mln zł - co miało wpłynąć m.in. na istotne zaangażowanie dodatkowych ekip gwarantujących osiągnięcie wyznaczonych w umowie celów.

Z informacji urzędu wojewódzkiego wynika również, że Miasto Stołeczne Warszawa na realizację prac w Szpitalu Południowym wykorzystało także wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorząd, otrzymał środki w wysokości 93,5 mln zł w ramach I edycji programu. Z tej kwoty Miasto Stołeczne Warszawa z przeznacza 38,5 mln zł na dofinansowanie budowy szpitala.

Szpital tymczasowy został doposażony z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz w produkty zakupione w wyniku przekazanych Miastu przez Wojewodę środków - m.in. w 80 respiratorów, 300 kardiomonitorów, 15 aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,  15 przepływomierzy tlenu, 80 szt. łóżek intensywnej terapii, 300 szt. dozowników do tlenu, 9 stanowisk pomp infuzyjnych, aparat do USG, 2 aparaty do RTG, 3 aparaty do EKG. Sfinansowano także m.in. wyposażenie apteki szpitalnej, wyposażenie laboratorium, zakup lodówki medycznej, stołów zabiegowych, analizatorów diagnostycznych. Sprzęt przekazany z RARS ma wartość ok. 18 mln zł – jest to pula poza umową. Tak więc łączne dofinansowanie z budżetu opiewa na kwotę 82,2 mln zł.

Ponadto szpital otrzymał artykuły włókiennicze, m.in.: fartuchy operacyjne, poduszki, prześcieradła, poszewki, koce, ręczniki. Wojewoda zapewnił także środki ochrony indywidualnej dla personelu, który jest zatrudniony w szpitalu tymczasowym.

Szpital tymczasowy w tej lokalizacji jest zorganizowany na mocy decyzji Wojewody nałożonej na Miasto (20 listopada 2020 r.) oraz decyzji Ministra Zdrowia (16 listopada 2020 r.), nakładającej na Szpital Solec Sp. z o.o. realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie  nie mniej niż 300 łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym nie mniej niż 80 miejsc respiratorowych.

20 listopada 2020 r. w wyniku przeprowadzonej analizy różnych wariantów lokalizacji szpitala tymczasowego w Mieście Stołecznym i przeprowadzonych rozmów z inspektorami nadzoru ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz z przedstawicielem generalnego wykonawcy, ich zapewnień, ustalono, że zakończenie budowy możliwe jest do połowy stycznia. Wojewoda Mazowiecki wydał polecenie dla m.st. Warszawa – w zakresie organizacji  i zapewnienia gotowości do działania szpitala tymczasowego w obiekcie budowanego Szpitala Południowego. Celem wydanej przez Wojewodę decyzji było przyspieszenie realizacji inwestycji. Zgodnie z decyzją Wojewody i Ministra Zdrowia obowiązek przygotowania szpitala tymczasowego wyznaczono w terminie do 21 stycznia 2021 r. Termin w poleceniu Wojewody był wskazany na podstawie wspólnych ustaleń. Ostatecznie pierwszych pacjentów w szpitalu tymczasowym zaczęto przyjmować od 15 lutego br.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł spotkał się 22 marca br. z Zastępcą Prezydenta Warszawy Renatą Kaznowską, aby omówić działania związane z pozyskaniem personelu do tej placówki.  W rozmowie Wojewoda zwrócił się o niezwłoczne uruchomienie pełnej bazy łóżkowej w Szpitalu Południowym i podjęcie bardziej intensywnych działań przez Miasto Stołeczne Warszawa – organ założycielski  Szpitala Solec, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego.

Uruchomienie Szpitala Południowego jest niezbędne, aby w pozostałych warszawskich szpitalach zostawić jak najwięcej miejsc dla pacjentów z innymi schorzeniami. Placówka powinna hospitalizować 300 pacjentów, a obecnie jest w nim leczonych zaledwie 69 chorych z COVID-19  (w tym 11 pod respiratorem). 

 

*Minister właściwy do spraw zdrowia może zawiesić, w drodze decyzji, kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w wykonywaniu praw i obowiązków oraz wyznaczyć do ich wykonywania pełnomocnika, zawiadamiając o tym właściwego wojewodę oraz organ powołujący zawieszonego kierownika. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. Podstawa prawna: Art. 47b ust. 1 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u