KUL uroczyście zainaugurował rok akademicki

Autor: mat. prasowe KUL 2021-10-17 15:25:12

W trzecią niedzielę października, 17 października 2021 r., na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022. W nowy rok uniwersytet wkroczył z liczącym blisko 3400 osób gronem nowych studentów, którzy kształcą się na 51 kierunkach studiów.

Inaugurację roku akademickiego tradycyjnie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Metropolita Warmiński abp Józef Górzyński. W nawiązaniu do niedzielnego fragmentu Ewangelii mówił o drodze do dojrzałości chrześcijańskiej, którą musi przejść każdy wyznawca Chrystusa. Droga ta prowadzi od pragnienia, by Bóg wypełniał naszą wolę do gotowości pełnienia woli Boga. – To dojrzewanie do postawy sługi na wzór Chrystusa – mówił arcybiskup. Zwrócił uwagę, że wiele pojęć opisujących misję Chrystusa i jego relacji z apostołami odnosi się również do świata akademickiego: mistrz, nauczyciel, uczniowie. Przypomniał także, że postawa ucznia poszukującego prawdy, jest tym, o czym najczęściej na co dzień zapominamy. Do poznania prawdy nie wystarczy wiedza, potrzebne jest jej umiłowanie. Arcybiskup, za kard. Wyszyńskim, zachęcał, by mieć odwagę myśleć, by być mądrym i nie ustawać w poszukiwaniu prawdy.

Drugą część uroczystości tradycyjnie rozpoczęło przemówienie Rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego. Ksiądz Rektor nie mógł być obecny na uroczystości, dlatego przemówienie odczytał prorektor ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz. W roku beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego przypomniał w nim wizję uniwersytetu katolickiego w nauczaniu najwybitniejszego absolwenta KUL. Prymas uczył, że celem działalności wspólnoty uniwersyteckiej, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, jest dążenie do poznawania i realizowania w praktyce dwóch naczelnych wartości transcendentalnych, jakimi są prawda i dobro. Na drodze poszukiwania prawdy spotyka się na uniwersytecie praca intelektualna z pracą duchową, które wiążą się ściśle z procesem wychowania młodego pokolenia inteligencji katolickiej.

W przemówieniu zaprezentowane zostały również plany uniwersytetu na najbliższy rok akademicki. Ks. prof. Kalinowski przypomniał, że uniwersytet musi skutecznie odpowiadać na bieżące wyzwania i problemy. Taką odpowiedzią są przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego. - Dostrzegamy  narastającą konieczność kształcenia w zakresie opieki paliatywnej – dodał. Planowany jest także dalszy rozwój współpracy międzynarodowej, w ramach której przygotowywana jest oferta dydaktycznej dla Polonii i Polaków za granicą. Rektor przypomniał także o inicjatywie debat naukowych na tematy społeczne – Areopagu Uniwersytetów, które KUL będzie realizował z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Jagielloński i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Wskazał także, że jednym z najważniejszych zadań na najbliższe miesiące jest odbudowa życia społeczności akademickiej, które zostało poważnie ograniczone przed pandemię. - Pragniemy wzmocnić ofertę duszpasterstwa akademickiego oraz poszerzyć działalność Akademickiego Bractwa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z okazji inauguracji listy do społeczności akademickiej KUL skierowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Premier Mateusz Morawiecki. Prezydent podkreślił, że „Uczelnie zajmują wyjątkowe miejsce wśród instytucji publicznych również dlatego, że właśnie podczas studiów w dużej mierze kształtują się postawy i poglądy młodych ludzi. Stąd tak ważnym elementem życia akademickiego jest otwartość na różne punkty widzenia i kultura debaty, w której poszukiwanie odpowiedzi na największe wyzwania współczesności oraz społeczne czy nawet polityczne zaangażowanie, łączą się z właściwym naukowej refleksji zachowaniem poznawczego i emocjonalnego dystansu”. Z kolei premier życzył, by nowy rok akademicki „był początkiem fascynującego spotkania z nauką i nowym środowiskiem, a dla starszych roczników, wykładowców i pracowników naukowych czasem podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań oraz odkrywania innowacyjnych rozwiązań, które będą służyły polskiej nauce i nam wszystkim”.

Podczas inauguracji immatrykulowani zostali studenci I roku, którzy ślubowali sumiennie wypełniać swoje obowiązki, by rzetelnie przygotować się do pracy dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Wykład inauguracyjny, który wygłosił Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, został poświęcony zagadnieniu praworządności. Minister przypomniał, że praworządność to rządy prawa, które wiążą wszystkie organy władzy publicznej. Oznacza to, że każdy organ władzy publicznej, czy jest to sejm, czy rząd, czy sąd może działać jedynie na podstawie jednoznacznie określonej podstawy prawnej. Zwrócił także uwagę, że choć demokracja to ustrój ścierania się opinii i poglądów, to także w państwie demokratycznym prawda musi być chroniona. – Przy pomocy demokracji nie da się ustalić prawdy – mówił. Podkreślał, że prawo musi odzwierciedlać społecznie akceptowalny system wartości oparty na prawie naturalnym, które akcentuje godność osoby ludzkiej. – Nie wolno nam rugować chrześcijaństwa z naszego systemu wartości, który ma leżeć u podstaw systemu prawa stanowionego w Polsce – apelował prof. Czarnek.  

Podczas inauguracji zostały wręczone Laury Uniwersyteckie – Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego za wybitne osiągniecia naukowe. Nagrodę I stopnia otrzymał ks. prof. Paweł Mąkosa, z Instytutu Nauk Teologicznych, za realizację projektu naukowego „Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”. Nagrodą II stopnia został wyróżniony dr hab. Tomasz Garbol z Instytutu Literaturoznawstwa za grant „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej” oraz współredakcję tomu „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1: Teorie i metody. Nagrodę III stopnia otrzymał prof. Marian Surdacki z Instytutu Pedagogiki za osiągnięcia naukowe, które stanowią podsumowanie długoletnich badań, współpracy międzynarodowej i aktywności społecznej.

Na zakończenie Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik przypomniał postaci dwóch wybitnych osób związanych z uniwersytetem: kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. - To pierwsza inauguracja, gdy wyniesieni do chwały ołtarzy spoglądają na nas i przekazują nam swoje orędzie - powiedział. Zakończył parafrazą pieśni ku czci św. Stanisława „Gaude Mater Polonia”. - Ciesz się Matko uniwersytecie ze swoich wspaniałych wychowanków, ze swoich wspaniałych profesorów, ze swoich dzielnych studentów.

Dzisiejszą uroczystością KUL rozpoczął 104. rok akademicki. Uniwersytet prowadzi obecnie kształcenie na 51 kierunkach, w tym na uruchomionych w tym roku kryminologii, położnictwie, lingwistyce stosowanej na studiach II stopnia, a także dietetyce w Stalowej Woli. Na uczelni studiuje obecnie niemal 10 tys. studentów i doktorantów, w tym prawie tysiąc osób z zagranicy. Studia rozpoczęło 3364 studentów w Lublinie oraz w Filii KUL w Stalowej Woli. Wśród 341 cudzoziemców studiujących na pierwszym roku, najwięcej osób pochodzi z Ukrainy, Nigerii i Białorusi. Po raz pierwszy na KUL rozpoczęli naukę studenci z Panamy i Kirgistanu. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 1076 osób, w tym 435 samodzielnych pracowników naukowych.

Uniwersytet posiada 11 uprawnień do nadawania stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego), prowadzi badania naukowe w czternastu dyscyplinach ewaluowanych: ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki teologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia.

W bieżącym roku akademickim zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej, większość stacjonarnie, natomiast online wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u