Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej

Autor: MSWiA 2021-11-26 19:36:27

Uznaliśmy, że w tej sytuacji niezbędne jest, żeby funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i żołnierze otrzymali instrumenty, które sprawią, że ich służba będzie jeszcze skuteczniejsza – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas prac nad ustawą w Senacie. W piątek (26 listopada br.) senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw, wprowadzając do niej poprawki. Ustawa ponownie trafi pod obrady Sejmu.

Projekt nowelizacji zakłada możliwość wprowadzenia ograniczeń tylko i wyłącznie na konkretnym obszarze strefy nadgranicznej

– w pasie o szerokości 15 km wzdłuż granicy państwowej – powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.  

Sekretarz stanu w MSWiA mówił też o skuteczności Policji w ściganiu przemytników.

Policjanci mówią, że ograniczenie wstępu na dane terytorium w sposób wyraźny poprawia skuteczność w ściganiu przemytników. To ograniczenie daje możliwość realizacji pewnych zadań w sposób dużo bardziej efektywny

– argumentował. 

Zdecydowaliśmy się, jako rząd przedłożyć parlamentowi ten pilny projekt, którego głównym elementem jest utrzymanie strefy, która da także lepsze warunki firmom budującym zaporę na granicy państwowej

-  wskazał wiceminister Maciej Wąsik. 

Wiceszef MSWiA odniósł się także do kwestii odszkodowań dla przedsiębiorców.

Od wojewody podlaskiego mam zapewnienie, że do końca tego tygodnia wszystkim, którzy złożyli wnioski, rekompensaty będą wypłacone. Podobnie jest, jeśli chodzi o wojewodę lubelskiego

– zaznaczył. 

Zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej

Na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej nadal widoczna jest presja migracyjna. Jednocześnie nasilają się incydenty, także z użyciem broni, prowokowane przez służby białoruskie. W związku z tym, dla zapewnienia skuteczności działań Straży Granicznej, niezbędne jest dodanie w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej możliwości wprowadzenia, na czas określony, zakazu przebywania na obszarach przy granicy, szczególnie narażonych na tego typu działania.

Zakaz przebywania będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej, na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych (wydanego po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej), w którym zostanie określony obszar oraz czas obowiązywania zakazu. W ustawie przewidziano szereg wyjątków od tego zakazu dla wymienionych kategorii osób – przede wszystkim dla mieszkańców obszaru objętego zakazem przebywania, osób wykonujących pracę zarobkową na tym obszarze, uczniów, osób korzystających z przejść granicznych. Właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej będzie mógł także zezwolić na przebywanie na obszarze objętym zakazem innych osób – w szczególności dziennikarzy.

W związku z przewidzianą w ustawie możliwością wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych obszarach przy granicy, w ustawie zaproponowano również umożliwienie otrzymania rekompensaty przez podmioty wykonujące określoną działalność na obszarze objętym zakazem przebywania, za czas jego obowiązywania.

Nowelizacja zakłada także zmianę w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, polegającą na rozszerzeniu katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających.

Ustawa zakłada także: zniesienie limitu wiekowego dla kandydatów do służby w SG, uregulowanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do mianowania funkcjonariuszy SG na stanowisko służbowe oraz zniesienie limitu czasowego powierzenia obowiązków służbowych w przypadku funkcjonariusza, któremu powierzono obowiązki służbowe w związku z koniecznością zastępstwa innego funkcjonariusza z powodu jego nieobecności w służbie.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów regulujących służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u