Wiceminister Błażej Poboży wziął udział w Ogólnopolskim Kongresie Praw Zwierząt

Autor: MSWiA 2021-09-15 09:45:30

Zwierzęta w służbach mundurowych uczestniczą w akcjach poszukiwawczych, pomagają ratować ludzi, pomagają też wykrywać niebezpieczne substancje. To jest ciężka, ofiarna służba, która do tej pory nie była doceniana – powiedział we wtorek (14 września br.) wiceminister Błażej Poboży w Senacie RP. Podsekretarz stanu w MSWiA wziął udział w Ogólnopolskim Kongresie Praw Zwierząt.

Wiceminister Błażej Poboży mówił w swoim wystąpieniu o ustawie regulującej status zwierząt w służbach mundurowych.

Naszą intencją było stworzenie ustawy, która w sposób kompleksowy ureguluje status zwierząt w służbach od momentu doboru do danej formacji, przez cały okres funkcjonowania w niej, po przejście na zasłużoną emeryturę

– powiedział. 

Podsekretarz stanu w MSWiA zaznaczył też, że nowe przepisy zostały uchwalone przez obydwie izby parlamentu w politycznym konsensusie.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił uwagę, że do tej pory nie było w naszym kraju przepisów regulujących kwestie opieki nad zwierzętami w służbach mundurowych.

To dla mnie osobista satysfakcja, że to z MSWiA, właśnie w tej kadencji, pod kierownictwem ministra Mariusza Kamińskiego, wyszedł projekt, który był oczekiwany od lat

– podkreślił. 

Podsekretarz stanu w MSWiA uczestniczył w panelu „Ochrona prawna zwierząt w praktyce”.

Ustawa regulująca status zwierząt w służbach mundurowych

Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw ma na celu uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w Siłach Zbrojnych RP, Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej. W ustawie zaproponowano rozwiązania regulujące sytuację zwierząt od momentu ich doboru, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po wycofaniu z użycia w formacjach.

W ustawie określono także wymogi dla opiekuna, któremu przydziela się zwierzę pod opiekę w poszczególnych formacjach, obowiązki opiekunów zwierząt, zasady żywienia oraz zasady poddawania zwierząt zabiegom profilaktycznym i leczeniu. Opiekun zwierzęcia będzie otrzymywał wyżywienie w naturze dla psa lub konia albo równoważnik w formie ryczałtu z tytułu kosztów wyżywienia zwierzęcia. Ryczałt wypłacany będzie co miesiąc z góry. Rozwiązania odnoszące się do równoważnika będą obowiązywać również po wycofaniu zwierzęcia ze służby.

Zwierzęta wycofane z użycia w danej formacji będą pozostawały na jej stanie. Natomiast pierwszeństwo w powierzeniu opieki będzie miał dotychczasowy opiekun. Jeśli dotychczasowy opiekun nie podejmie się opieki nad zwierzęciem, będzie ono mogło zostać powierzone innemu przeszkolonemu funkcjonariuszowi, pracownikowi formacji albo byłemu funkcjonariuszowi znajdującemu się na rencie lub zaopatrzeniu emerytalnym, a także organizacji społecznej, do której statutowych celów należy ochrona zwierząt.

Ustawa przewiduje również możliwość przyznawania wsparcia opiekunom zwierząt, które zostały wycofane z użycia w poszczególnych formacjach jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy – w przypadkach uzasadnionych dobrem zwierząt.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u