Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Autor: MSWiA 2021-10-20 21:19:41

Rada Ministrów przyjęła dziś (19 października br.) projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw mają usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Projekt zawiera szereg uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. To między innymi rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. W projekcie zawarto przepis zastępujący to wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z nowymi przepisami, poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wprowadzone zostanie także rozwiązanie przyspieszające uzyskanie takiego zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy. Wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka oraz szczególna regulacja, o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u