Przeciwdziałanie Przestępczości Środowiskowej i walka z szarą strefą

Autor: Dolnośląski UW 2022-05-19 09:10:55

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu powstał Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Jego powołanie jest odpowiedzią na konieczność wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, polegającej przede wszystkim na nielegalnym postępowaniu z odpadami czy ściekami.

Jednym z ważniejszych zadań tej nowo powołanej komórki  będzie wyeliminowanie szarej strefy, istniejącej dziś w szczególności na rynku gospodarowania odpadami.
Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Środowiskowej będzie prowadził szeroko zakrojone działania, w szczególności dotyczące ograniczenia tzw. "szarej strefy" występującej na rynku gospodarowania odpadami, tym: akcje kontrolne przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów.
Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślił, że nowelizacja kodeksu karnego jest największą nowelizacją od lat 90-tych. Na przestrzeni lat ogromnym problemem było pozyskiwanie środków finansowych, a  nowy wydział zmienił podejście zarówno pod względem zabezpieczeń przeciwdziałania podpaleniom, jak również zwalczaniu szarej strefy.
- Problem przestępczości środowiskowej istnieje i jest szczególnie widoczny na terenach przygranicznych, w tym na Dolnym Śląsku. Dlatego też cieszę się, że to właśnie w naszym województwie  powstała pierwsza taka komórka, umożliwiająca walkę z tego rodzaju przestępczością - mówił Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.
W ramach nowego Wydziału  prowadzone będą specjalistyczne bazy danych,  wykonywane będą analizy niezbędne do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku. Stwierdzenie wykroczeń skutkować będzie nakładaniem grzywny w drodze mandatu karnego, czy też stosowaniem środków oddziaływania wychowawczego. W przypadku zdarzeń takich jak pożary nielegalnych składowisk, czyli tzw. poważnych awarii związanych z wykroczeniami i przestępczością środowiskową.

Wydział będzie brał także czynny udział w działaniach podejmowanych przez inne służby jak: Straż Pożarna, Policja itd. W sprawach  dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów współpracować będzie z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną aż wreszcie z innymi państwami z terytoriów, których przewożone będą odpady.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski przekazał Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska zarządzenie Wojewody dotyczącego wprowadzenia regulaminu organizacyjnego nowo powołanej komórki.  

W konferencji uczestniczyli również:
Michał Mistrzak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Wojewódka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Tomasz Kubicki – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u