146 polskich strażaków pomoże gasić pożary we Francji

Autor: MSWiA 2022-08-12 08:44:03

Minister spraw wewnętrznych i administracji polecił komendantowi głównemu PSP przygotowanie grupy strażaków, która pomoże w gaszeniu pożarów na południu Francji. Do akcji zostanie skierowanych w sumie 146 strażaków i 49 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

To odpowiedź na francuską prośbę do społeczności międzynarodowej, która została skierowana za pośrednictwem mechanizmu wspólnotowego UE. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Polska grupa ratownicza składa się ze strażaków z województw: zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (dwa moduły GFFFV). Strażacy po sformowaniu grupy jeszcze dziś wyruszą do Francji.

Centrum Operacyjne Międzyresortowego Zarządzania Kryzysowego Francji (COGIC) przekazało informację, że spaleniu uległo już ponad 700 ha powierzchni leśnej, a 3 tys. osób zostało ewakuowanych.

***

146 pompiers polonais vont aider à éteindre les incendies en France

Le ministre de l’Intérieur et de l’administration a donné instruction au chef des pompiers du Service national d’incendie de préparer une équipe de pompiers pour aider à éteindre les incendies dans le sud de la France. Un total de 146 pompiers et 49 véhicules d’incendie et de secours seront déployés. 

Ceci est une réponse à la demande française adressée à la communauté internationale par le biais du mécanisme communautaire de l’UE. Les demandes d’assistance ont été reçues par l’ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

L’équipe de secours polonaise est composée de pompiers des provinces de Poméranie occidentale et de Basse-Silésie. Il s’agit au total de deux modules pour l’extinction des feux de forêt depuis le sol à l’aide de véhicules (deux modules GFFFV). Les pompiers partiront pour la France aujourd’hui, après avoir formé un groupe.

Le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) de la France a indiqué que plus de 700 hectares de zone forestière avaient déjà été brûlés et que 3000 personnes avaient été évacuées. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u