KONFERENCJA SZEFÓW POLICJI KRYMINALNYCH W WILNIE

Autor: MSWiA 2022-09-22 09:02:17

W dniach 15 – 16 września 2022 r. w Wilnie na zaproszenie strony litewskiej odbyła się konferencja szefów policji kryminalnych państw nordyckich oraz regionu Morza Bałtyckiego. Spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji związanej z przestępczością w krajach uczestniczących w konferencji oraz wynikających z nich trendów, jak i wyzwań stojących przed organami ścigania państw regionu. Szczególny nacisk został położony na aktualnie zdiagnozowane i oczekiwane trendy przestępczości w kontekście wojny w Ukrainie, w tym również wpływ militarnej agresji na Ukrainę na obecną sytuację geopolityczną, ekonomiczną i społeczną dotykającą kraje biorące udział w spotkaniu.

Szefowie policji kryminalnych państw uczestniczący w spotkaniu (tj. Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Norwegii i Polski) przedstawili aktualną sytuację odnośnie rozwoju przestępczości kryminalnej i zorganizowanej w ich krajach, ze szczególnym naciskiem na wpływ agresji na Ukrainę na nowe trendy przestępcze oraz na napływ uchodźców wojennych z obszarów objętych konfliktem zbrojnym. Polską Policję reprezentowała delegacja, której przewodził Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Michał Grzelec. Strona polska przedstawiła multimedialną prezentację obrazującą działania podejmowane przez polską Policję, w tym służbę kryminalną w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko – białoruskiej oraz wojną w Ukrainie i spowodowanym nią największym kryzysem uchodźczym po II wojnie światowej. Szczególny nacisk położono na kwestię niesienia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy przybywającym do naszego kraju oraz udział jaki w niesieniu tej pomocy miała i nadal ma polska Policja. Prezentacja i przedstawione w niej informacje nt. działań naszej formacji spotkała się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji, którzy dziękowali polskiemu społeczeństwu, w tym  funkcjonariuszom Policji za pomoc i wsparcie ukraińskim obywatelom przybywającym do Polski w  wyniku prowadzonych działań zbrojnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u