Ceremonia wręczenia odznaczeń. „Mamy niespłacalny dług wobec Was”

Autor: Lubelski UW 2022-11-15 08:41:40

Kombatanci, osoby zasłużone w walce o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, kultywujące pamięć o walce o niepodległość Polski oraz upowszechniające wiedzę o historii walk niepodległościowych i postawy patriotyczne w polskim społeczeństwie, a także popularyzujące wiedzę o tradycjach niepodległościowych, zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi. Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalami "Pro Patria" i "Pro Bono Poloniae" oraz „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945" wręczył w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w asyście wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 

 Chciałbym Państwu się pokłonić i podziękować za to, co zrobiliście i co robicie, i za to, że jesteście wzorem do naśladowania wszystkich pokoleń Polaków, tak, żebyśmy w pewny sposób mieli poczucie bezpieczeństwa i trwałości niepodległości i suwerenności. Tej postawy Państwu gratuluję. Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wynagrodzić Państwu w pełni za ten trud i tę postawę. Niech te dzisiejsze uhonorowania będą dla Państwa przynajmniej cząstką tej wdzięczności. Życzę dalszej, znakomitej aktywności ku radości naszej i całego społeczeństwa, województwa lubelskiego i kraju, życzę radości w Waszym życiu osobistym i w Waszych najmniejszych wspólnotach rodzinnych – mówił do wyróżnionych wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać. To nasze spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla tych wszystkich, którzy niepodległość noszą w sercu i czynili i czynią i czyni będą tak wiele, aby Polska była Polską państwem dumnym i zjednoczonym, państwem, które wzbudza szacunek wśród przyjaciół i strach, wśród tych którzy źle mu życzą – mówił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
 
Spotykamy się w dniu szczególnym – w rocznicę wręczenia w 1920 roku Józefowi Piłsudskiemu buławy marszałkowskiej. To nastąpiło 14 listopada w Warszawie, już po zwycięskiej bitwie warszawskiej, był to wyraz wdzięczności armii polskiej i państwa polskiego dla Józefa Piłsudskiego za to, że jako naczelny wódz utrzymał niepodległość Polski, ocalił cywilizację europejską przed najazdem Rosji bolszewickiej. Był to wyraz wdzięczności wobec człowieka, który poprowadził społeczeństwo w tym zwycięskim boju do wolnej Polski. Poprowadził pokolenie niezwykłe, ponieważ pokolenie roku 1918 i 1920 to byli ludzie, którzy potrafili poświęcić w imię wolności i niepodległości wszystko, nie wiedząc, czym ta wolność jest. Dopiero to piąte pokolenie, licząc od roku 1918 pamiętało wolną Polskę, ale jego już wtedy na świecie nie było. A mimo to, że nie widzieli czym wolność jest, zachowali to, co stanowi nasz polski kod kulturowy. Bardzo wielu wątpiło, nie wierzyło, że Polskę uda się przywrócić na mapy Europy i świata. Ale była najpierw garstka, potem znaczna część społeczeństwa, która uwierzyła, że niemożliwe, może stać się możliwe, że chcieć, to móc. Stał się cud roku 1918, powstała Polska, która w czasie 20 lat istnienia stawała się państwem silnym i wielkim. Nastąpiło to, co weterani walk o niepodległość urodzeni w II RP doświadczyli osobiście – Polska mimo heroicznej walki w 1939 roku znów straciła niepodległość. O tę wolność walczyło kolejne pokolenie, obecne też na tej sali. To było pokolenie, które zostało wychowane w wolności i wiedziało czym ta wolność jest, i z tą mniejszą liczbą pytań: Czy warto? energicznie ruszyło w bój o przywrócenie wolności. Urodzeni w latach ‘20 i ’30, którzy utracili wolność z dnia na dzień uczą nas, że wolność nie jest stanem danym raz na zawsze. Działania o wolność kontynuowali działacze opozycji antykomunistycznej, ale już w inny sposób. Ich determinacja doprowadziła do tego, że upadł totalitarny system komunistyczny. Mając tu na sali trzy pokolenia walczące o niepodległość – chciałbym podziękować. Mamy niespłacalny wobec Was dług wdzięczności. Spłaceniem tego długu może być tylko sumienna deklaracja, że będziemy czynić wszystko, by Polska była taką, o jakiej Wy marzyliście – dodał szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
 

***
 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez: pełnienie nienagannej służby publicznej - cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną - przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego kraju. 
 
Medal „Pro Patria”
Ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę nadaje Szef UdSKiOR z własnej inicjatywy lub na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Aktu dekoracji dokonuje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, upoważniony pracownik Urzędu lub upoważniony przez Szefa Urzędu przedstawiciel innego organu administracji rządowej, w czasie uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym lub rocznicowym. Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem.
 
Medal „Pro Bono Poloniæ”
Medal został ustanowiony Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest przyznawany osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.
 
Medal pamiątkowy „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”
Ustanowiony przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2015 roku z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Potwierdzeniem nadania odznaczenia jest pamiątkowy dyplom.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u