Wojewoda wręczył nagrody i wyróżnienia Amicus Bonus

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2022-11-24 09:16:28

Pomoc społeczna jest narzędziem polityki społecznej państwa, mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Od ponad dwóch dekad 21 listopada każdego roku obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników pomocy społecznej. Dziś w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miała miejsce uroczystość, podczas której Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki wręczył statuetki w kategorii zespołowej i indywidualnej oraz medale Amicus Bonus.

Wojewoda podziękował pracownikom socjalnym za ich bezcenny trud i życzył wytrwałości w tej szlachetnej służbie: „Wszystkim pracownikom socjalnym w dniu ich święta gratuluję dotychczasowych dokonań. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wielu sukcesów, spełnienia marzeń oraz powodzenia w realizacji zamierzeń. Życzę, by wykonywane zadania dawały im jak najwięcej radości, satysfakcji oraz społecznego uznania. Raz jeszcze dziękuję Państwu za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich”.

Podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego przekazała także Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg: „Na Warmii i Mazurach są ludzie, których cechuje wysoki profesjonalizm oraz empatia. Zawsze są gotowi wspierać drugiego człowieka (…). Dziękuję za gotowość niesienia pomocy.”

 

W roku 2022 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

 

W kategorii indywidualnej:

- Henryk Stańczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suszu -

za wieloletnią działalność zawodową na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, zaangażowanie w zapewnienie mieszkańcom godnych warunków życia oraz stwarzanie atmosfery przyjaźni i poszanowania.

 

W kategorii zespołowej:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach -
za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzenie na terenie Bartoszyc lokalnego systemu polityki społecznej oraz  działalność animacyjną ukierunkowaną na aktywizację i integrację osób starszych i niepełnosprawnych.

 

Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:

Michał Maria Kozłowski – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grazymach 
za wieloletnią pracę, zaangażowanie oraz serce wkładane w zapewnienie właściwego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w  Grazymach

Dorota Kowalska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie -
za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, doświadczenie, fachowość, aktywność i dbałość o tworzenie nowego, pozytywnego wizerunku pomocy społecznej

Maria Kobuszewska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach 
za wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka, wymagającą nie tylko profesjonalnego przygotowania, ale także wrażliwości i empatii

Halina Brym  – kierownik Działu w Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie –
za wieloletnią działalność zawodową na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, a także wykazane zaangażowanie, inicjatywę oraz serce wkładane w celu zapewnienia swym podopiecznym godnego życia,

Beata Rogala  – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu – 
za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów, zaangażowanie oraz organizację wielu różnych imprez i przedsięwzięć mających na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną

- Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku -

za przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zaburzonych psychicznie, przełamywanie stereotypów i uproszczeń na temat zaburzeń psychicznych oraz osób nimi dotkniętych

Beata i Dariusz Tuptońscy – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Braniewie - 

za zaangażowanie w trudnej pracy i wieloletnich działaniach na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej  ochrony i pomocy ze strony dorosłych, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową         

- Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku -

za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz  drugiego człowieka, wykazaną troskę w celu zapewnienia mieszkańcom Domu  godnego życia

Teresa Sienkiewicz – emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście -

za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane, jako Dyrektor, działania na rzecz  drugiego człowieka.

- Mirosława Ormanowska – emerytowana dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie -

za wieloletnią działalność zawodową oraz zaangażowanie w służbę na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych

 - Helena Czuper – emerytowana kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczkach -

za działania na rzecz mieszkańców gminy Wieliczki mające na celu integrację i aktywizację środowiska w rozwiazywaniu problemów społecznych.

 

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale - wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym  organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.

Na Warmii i Mazurach jest ponad 7 tysięcy osób, (w tym ponad 1029 pracowników socjalnych), które pracują w pomocy społecznej w ponad 400 jednostkach. Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody, sprawiają, że praca społeczna to nie tylko zawód, ale służba, wręcz misja.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u