Otwarcie mostu w Osmolicach i drogi powiatowej w Niedrzwicy Dużej

Autor: Lubelski UW 2022-12-11 09:52:41

Nowy most na rzece Bystrzyca w miejscowości Osmolice i przebudowana droga powiatowa 2255L w miejscowości Niedrzwica Duża zostały oficjalnie oddane do użytku. Inwestycje zostały zrealizowane przy pomocy środków z rezerwy subwencji ogólnej ministra infrastruktury i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka i starosta lubelski Zdzisław Antoń.

Dotacja udzielona z rezerwy subwencji ogólnej ministra infrastruktury na realizację zadania pn.: „Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Bystrzycę w m. Osmolice w km 2+030 w ciągu drogi powiatowej nr 2277L wraz z dojazdami” wyniosła 2 382 548, 00 zł (całkowity koszt inwestycji 5 764 625,00 zł).
 
Zakres zadania obejmował rozebranie istniejącego mostu i budowę nowego, umocnienie koryta rzeki, przebudowę drogi powiatowej DP 2277L Strzyżewice-Żabia Wola od km istn. ok. 1+917 do km istn. ok. 2+377 jako dojazdów do mostu, przebudowę zatoki autobusowej, zjazdów, chodników, budowę elementów odwodnienia w tym rowów odwadniających, studzienek ściekowych z przykanalikami i wylotami do rowu, budowę oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu przebudowę oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.
 
Gratuluję tej inwestycji Zarządowi i Radzie Powiatu, Pani wójt i Radzie Gminy Strzyżewice. Synergia działań tych dwóch podmiotów, przy wsparciu administracji rządowej przynosi właśnie takie znakomite rezultaty. Dziękuję również wykonawcom, bo widać doskonałą jakość tej inwestycji, i wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego i Gminy Strzyżewice biorącym udział w realizacji tej inwestycji – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Z rezerwy subwencji ogólnej, w warunkach roku 2021 w skali całego kraju było około 318 mln zł. Z terenu województwa lubelskiego partycypowało w tej kwocie w sumie 6 samorządów. W warunkach roku 2022 województwo lubelskie jest na poziomie około 16 mln zł, partycypuje 5 samorządów – dodał wojewoda lubelski.
 
5 622 199, 54 zł to wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2255L Grabówka-Kol. Warsz.-Niedrzwica Duża” (całkowity koszt inwestycji 10 633 122,06 zł).
 
Odcinek przebudowanej drogi powiatowej przebiega przez miejscowości Warszawiaki, Borkowizna i Niedrzwica Duża. Zakres zadania obejmował m.in.: przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej poprzez odtworzenie zdegradowanej konstrukcji nawierzchni i jednoczesne jej poszerzenie do szerokości zasadniczej 6,0 m, wykonanie po lewej stronie jezdni chodnika o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 107073L w km 4+283,47 do km 6+100,00 do skrzyżowania z drogą gminną nr 107078L, wykonanie lokalnie chodników w obrębie przystanków autobusowych w celu skomunikowania ich między sobą o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości, wykonanie po prawej stronie jezdni opaski bezpieczeństwa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 107071L w km 2+858,31 do km 2+920,00, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym, przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2276L z bocznymi drogami gminnymi nr 107072L, 107071L, 107073L, 107076L, wykonanie odwodnienia liniowego krawężnikowego, oświetlenia projektowanych przejść dla pieszych poprzez ustawienie latarni ulicznych hybrydowych LED, oznakowania pionowego i poziomego i budowę kanału technologicznego ulicznego i przepustowego.
 
Suma środków wsparcia administracji rządowej dla samorządów w zakresie inwestycji to jest ponad 6,5 mld zł. Kwota dofinansowania 5 622 199, 54 zł na przebudowę tej drogi powiatowej, czyli blisko 60 proc. wartości całej inwestycji najlepiej świadczy o tym, że rząd RP wspiera jednostki samorządu terytorialnego. Powiat ziemski lubelski i Gmina Niedrzwica Duża jest na ścieżce bardzo intensywnego rozwoju – mówił wojewoda Lech Sprawka.
 
Ostatnie lata to potężne inwestycje rządowe z różnych funduszy. Stan nawierzchni, mostów, a przez to i bezpieczeństwo jest na dużo wyższym poziomie. To wymaga odpowiedniego zarządzania drogami, przygotowania inwestycji, nakładów ze środków własnych powiatów czy gmin. Za te decyzje dziękuję. Ale ich by nie było, gdyby nie wkład z rządowych funduszy przez ostatnie lata. Rolą rządu RP jest wspieranie samorządów tam, gdzie samorząd nie jest w stanie sam zrealizować inwestycji – podkreślał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u