Budowa drogi ekspresowej S7 – decyzja Wojewody o ZRID

Autor: Mazowiecki UW 2023-01-01 09:57:03

Wojewoda Mazowiecki, 30 grudnia br., zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 Płońsk-Czosnów - na odcinku od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła Modlin (bez węzła). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, powiat płoński, gmina Załuski oraz powiat nowodworski, gmina Zakroczym. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach realizacji inwestycji zostanie zrealizowane m.in.: rozbiórka budynków i obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, przepustów i innych, budowa drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Załuski" (z węzłem) do węzła „Modlin" (bez węzła) o długości ok. 12,1 km w układzie dwóch jezdni o trzech pasach ruchu w każdą stronę, budowa dwóch węzłów drogowych: „Załuski" i „Ostrzykowizna", budowa odcinka drogi krajowej nr 62 przy węźle „Ostrzykowizna", czy budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Projektowany odcinek stanowi fragment realizowanej przez GDDKiA budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Docelowo droga S7 połączy aglomeracje Gdańska, Warszawy i Krakowa i dalej w kierunku Słowacji.

Na projektowanym odcinku znajdują się dwa węzły: węzeł Załuski, który zapewnia powiązanie drogi S7 z obecnymi drogami powiatowymi 307IW i 3072W oraz węzeł Ostrzykowizna, który zapewnia powiązanie drogi S7 z nowoprojektowanym odcinkiem drogi krajowej nr 62. Poprzez powyższe drogi możliwy będzie dojazd do dróg gminnych i dojazdowych obsługujących przyległy teren, które znajdują się w otoczeniu drogi S7.

10 maja 2021 r. wpłynął do Wojewody Mazowieckiego wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Odcinek II od węzła „Załuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)Wniosek był później uzupełniany i korygowany. Po dokonaniu sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym, zgodnie z art. 11d ust. 1 ustawy ZRID, na podstawie art. 11d ust. 5 ww. ustawy Wojewoda Mazowiecki zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zawiadomienie wysłano wnioskodawcy, właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji. Pozostałe strony zawiadomiono za pomocą obwieszczeń, odpowiednio w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg inwestycji tj. Urzędzie Gminy Zakroczym, Urzędzie Gminy Załuski oraz na stronie internetowej wymienionych urzędów, a także w prasie lokalnej. W trakcie biegu postępowania wpłynęły uwagi i wnioski stron.

Decyzja RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 lutego 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów według wariantu I przebiegu drogi z wariantem 2 przebudowy mostu przez Wisłę, jednocześnie określił:

  • rodzaj i miejsce realizacji inwestycji,
  • warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksplatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciażliwości dla terenów sąsiednich,
  • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Ponadto powyższą decyzją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Następnie w związku z wniesionym odwołaniem wniesionym od ww. decyzji Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  24 lutego 2017 r., wydał decyzję uchylającą w części pierwotną decyzję środowiskową. RDOŚ w Warszawie decyzją z 10 kwietnia 2019 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk- Czosnów", stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W związku z wnioskiem inwestora o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji RDOŚ w Warszawie wydał postanowienie z 22 lipca 2022 r., w którym organ środowiskowy uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił:

- warunki i działania na etapie realizacji i eksploatacji,

- zmiany w zapisach decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
z 29 lutego 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z art. 95 ust. 2 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji i postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniono w dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym Wojewoda Mazowiecki dokonał sprawdzenia projektu budowlanego z warunkami wskazanymi w ww. postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z zapisami załączonego projektu budowlanego jest on zgodny z warunkami wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, jak również z warunkami koniecznymi do uwzględnienia w projekcie budowlanym wskazanymi w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagania zawarte w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach z  29 lutego 2016 r., decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 24 lutego 2017 r., postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 19 października 2022 r., uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającego warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz zmieniającego zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 lutego 2016 r., oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 24 lutego 2027 r., a także postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 30 listopada 2022 r., prostującym omyłkę pisarską w ww. postanowieniu uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Analiza dokumentu pod względem formalno – prawnym i materialno – prawnym

W toku prowadzonego postępowania, Wojewoda Mazowiecki sprawdził:

  1. zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska,
  2. zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
  3. kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania i sprawdzenia projektu – zaświadczeniami.

Inwestor w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wniósł o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny i gospodarczy, jakim jest realizacja ww. inwestycji.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej to m.in.: przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, skrócenie czasu podróży, oszczędności w zużyciu paliwa, zmniejszenie ryzyka wypadków.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u