NARADA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

Autor: MSWiA 2023-01-13 09:51:43

11 i 12 stycznia 2023 roku w auli im. Władysława Stasiaka, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji. Po dwóch latach z rzędu w formule zdalnej z uwagi na sytuację pandemiczną, narada wróciła do trybu stacjonarnego. Podczas odprawy podsumowano najważniejsze obszary działania Policji, a także przedstawiono realizację programu modernizacji służb podległych MSWiA.

W naradzie służbowej kadry kierowniczej Policji udział wzięło kierownictwo polskiej Policji z gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele, komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi Policji, przedstawiciele związków zawodowych zarówno tych policyjnych jak i pracowników cywilnych oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

Podczas swojego wystąpienia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował przede wszystkim za ubiegły rok. Pierwszym obszarem, który Komendant Główny Policji podjął w swoim wystąpieniu, a który przyniósł wiele dodatkowych zadań Policji, był Covid-19. Szef Policji podziękował za profesjonalizm i zaangażowanie formacji w walkę z pandemią. – To spotkanie podsumowujące będzie zdecydowanie szersze, bo gdy żegnaliśmy się tuż przed wybuchem pandemii, nikt z nas nie miał świadomości tego co nam ona przyniesie, jakie skutki powstaną, a przede wszystkim, ile dodatkowych zadań spadnie na funkcjonariuszy polskiej Policji. To był bardzo trudny czas dla polskiej Policji, ale też czas efektywnej i profesjonalnej służby - powiedział Pan generał Szymczyk. 

Nie zabrakło również odniesienia do działań Policji w kontekście zagrożenia i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Komendant Główny Policji podziękował za koordynację, ogromne zaangażowanie we wsparcie Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz podkreślił, że wkład funkcjonariuszy polskiej Policji w działania na granicy jest niekwestionowany. – Polscy policjanci stanęli na wysokości zadania w sposób niezwykle profesjonalny. Z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i oddaniem realizowali zadania na granicy, by pokazać całemu światu, że polska granica jest granicą nienaruszalną i zrobili to w sposób wzorowy - zaznaczył Pan generał.

Komendant poruszył także kwestię pomocy polskiej Policji udzielonej uciekającym przed bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia uchodźcom wojennym z Ukrainy: - Szanowni Państwo. Ta pomoc, którą obserwowaliśmy, ta empatia, to podejście, to zaangażowanie policjantów w pierwszych dniach wojny, to było coś czego nie sposób przecenić. To piękna postawa służby, patriotyzmu i człowieczeństwa. To otwarcie nie tylko ramion, otwarcie serc, otwarcie domów dla tych potrzebujących ludzi z zagranicy, którzy uciekali ratując własne życie i zdrowie, to coś wspaniałego.

Podczas narady do zebranych funkcjonariuszy za pośrednictwem połączenia on-line dołączyło również kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoim przemówieniu poruszył kwestię bezpieczeństwa w kontekście sytuacji za naszą granicą i toczącej się wojny w Ukrainie. Zaznaczył, że dzięki działaniom polskiej Policji, Straży Granicznej i innych formacji wspierających, nasze granice są bezpieczne.- Chciałem przede wszystkim jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękować polskiej Policji za zdanie po raz kolejny egzaminu w tych trudnych czasach. Niestety czasy, w których służycie, są obiektywnie bardzo trudne. Wielkich wyzwań dla Polski, bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego naszego kraju, dla bezpieczeństwa naszych obywateli i zadań, które są powierzane polskiej Policji, przybywa. Polska Policja wywiązuje się z nich bardzo dobrze, także bardzo wysoko oceniamy te działania - podkreślił Minister Kamiński.

Minister SWiA poinformował również o przyjęciu na posiedzeniu rządu dwóch projektów ważnych ustaw, które zostały skierowane do Sejmu. Pierwszy dotyczący zabezpieczenia funkcjonariuszy na sytuacje skrajne, czyli śmierci funkcjonariuszy na służbie. Ma on zabezpieczać finansowo rodziny i najbliższych funkcjonariuszy, którzy stracili życie podczas wykonywania czynności służbowych. - Każdy funkcjonariusz, który wykonuje ryzykowne zadania musi wiedzieć, że Państwo nie opuści jego najbliższych - powiedział Minister. Kolejny projekt to kwestia dodatków motywacyjnych, mających zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Szczegóły przedstawił i omówił Pan Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Podczas odprawy podsumowano przede wszystkim funkcjonowanie Policji w ubiegłym roku. Podsumowane zostały priorytety, zrealizowane inwestycje oraz plany na przyszłość, zarówno na płaszczyźnie inwestycji jak i zakupu sprzętu policyjnego, floty transportowej, uzbrojenia, sprzętu ochrony, łączności i informatyki. Przedstawiono także ogólny stan bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym oraz zmiany w przepisach, które wprowadzono w tym zakresie. Podsumowano działalność poszczególnych rodzajów służb i pionów – logistyki, prewencji i służby kryminalnej, ale również przedstawiono wyniki pracy Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz niedawno powołanego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W trakcie narady poruszono kwestię stanu etatowego polskiej Policji, w tym limitów przyjęć do służby na 2023 rok, a także omówiono mechanizmy, które mają zachęcić funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Podczas narady poruszono też kwestie zmian w przepisach dotyczących Policji również w obszarze szkolnictwa policyjnego poprzez określenie nowych kwalifikacji zawodowych - podstawowych, podoficerskich, aspiranckich i oficerskich.

(Tekst: DKS WSPol w Szczytnie, Foto: Rzecznik Prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka, Jacek Konieczny DKS WSPol)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u