">

" />

Statuetki Amicus Bonus odebrali pracownicy Pomocy Społecznej

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2023-12-11 09:03:41

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Piotr Opaczewski uhonorował pracowników pomocy społecznej statuetkami i medalami w ramach nagrody "Amicus Bonus". 

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej i zespołowej oraz medale - wyróżnienia Amicus Bonus. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.

 

Na Warmii i Mazurach w pomocy społecznej pracuje ponad 7100 osób (w tym blisko 1000 pracowników socjalnych) w ponad 400 jednostkach,  w tym w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora i wielu innych.

W roku 2023 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:

 

W kategorii indywidualnej:

 

- Piotr Baczewski – Prezes  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim  -  za wieloletnią działalność  na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami, twórcze reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne, empatię oraz stwarzanie atmosfery przyjaźni
i poszanowania

 

W kategorii zespołowej:

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kętrzynie - za działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz rodzin najbardziej potrzebujących, budowanie w powiecie kętrzyńskim systemu wsparcia osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego

 

 

 

Medale oraz  listy gratulacyjne otrzymali:

 

 • Klub „Senior+” w Złotowie – za  podejmowane działania i przedsięwzięcia edukacyjne, prozdrowotne, artystyczne, kulturalne, integrujące nie tylko środowisko seniorów, ale również społeczność lokalną;
 • Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie – za realizowanie przez Federację wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu wsparcie i rozwój szeregu organizacji i społeczności, a także działania na rzecz Uchodźców
  z Ukrainy;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku – za działania na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz narażonych na wykluczenie społeczne;
 • Marta Żelazna – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie – za realizowane działania na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych, rozwój form wsparcia dedykowany tym osobom, w tym wdrażanie projektu „Opieki Wytchnieniowej”;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie – za podejmowane liczne inicjatywy,
  a w szczególności organizację otwartego wydarzenia pod nazwą Mały Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie – za podejmowane działania na rzecz mieszkańców gminy Lelkowo mające na celu integrację  i aktywizację środowiska
  w rozwiazywaniu problemów społecznych;
 • Wioletta Tańska – specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Janowie – za wieloletnią pracę, poświęcenie, zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy osobom potrzebującym;
 • Małgorzata Dziawer – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku –
  za wieloletnią pracę na rzecz osób wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz narażonych na wykluczenie społeczne;
 • Środowiskowy  Dom Samopomocy w Żelaznej Górze – za  organizację wielu imprez
  i przedsięwzięć mających na celu aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną;
 • S.Ignacja Skowronek – była dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęczowy Dom” w Ełkuza wieloletnią pracę w niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodzinom;
 • Ewa Karpowicz  – była prowadząca Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Olsztynie z siedzibą
  w Dywitach – za zaangażowanie w działania na rzecz dzieci potrzebujących szczególnej  ochrony i pomocy ze strony dorosłych.

Gratulujemy wszystkim laureatom.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u