Działania partycypacyjne Lublina docenione przez europejskie jury

Autor: UM Lublin 2024-02-02 08:17:03

Dwa miejskie projekty: Wymyślmy wspólnie Lublin oraz Szkolne Budżety Obywatelskie to finaliści europejskiego konkursu The Innovation in Politics Awards 2024 w kategorii Demokracja. Jury składające się z 1086 obywateli Europy uznało te partycypacyjne działania Lublina za wybitny przykład innowacji politycznej w Europie. Spośród 334 zgłoszeń z 26 różnych krajów dwa projekty z Lublina znalazły się wśród dziesięciu najlepszych w swojej kategorii.
 

Dzięki narzędziom partycypacji stworzyliśmy inteligentną Strategię Lublin 2030 pod hasłem: Wymyślmy wspólnie Lublin i rozwijamy samorządność uczniowską w ramach Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Tworzenie Strategii 2030 to jeden z największych procesów partycypacyjnych, jakie prowadziliśmy w Lublinie. Wszystkie działania podporządkowaliśmy idei współrządzenia, stawiając w centrum tego procesu mieszkanki i mieszkańców, włączając ich w planowanie przyszłości miasta i czyniąc współautorami najważniejszego miejskiego dokumentu. Z kolei Szkolne Budżety Obywatelskie to często pierwsze doświadczenie demokracji uczniów i uczennic, które wpływa na rozwój partycypacji wśród młodych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. To budujące, że nasza praca została dostrzeżona na arenie europejskiej. Międzynarodowa organizacja pozarządowa doceniła nasze działania, zaliczając je do najodważniejszych i najbardziej kreatywnych projektów politycznych w Europie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin
 


 

Strategia Lublin 2030 powstała w oparciu o wielomiesięczne konsultacje z udziałem blisko 100 ekspertów różnych dyscyplin, a także tysiąca mieszkańców i mieszkanek miasta. Działania partycypacyjne oparto na pytaniu: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? W efekcie odpowiedzi od 12 tys. osób, 77 spotkań, dyskusji, gier i warsztatów powstał katalog opinii i wyobrażeń, tworzących społeczną wizję miasta i jego przyszłości. W kolejnym kroku 120 przedstawicieli mieszkańców i środowisk zawodowych, wybranych w otwartym naborze, pracowało nad dalszymi szczegółami dokumentu. Rekomendacje wypracowane w cyklu blisko 40 warsztatów przeszły weryfikacje w strukturach urzędu i kolejne konsultacje społeczne w ramach otwartych spotkań z mieszkańcami. Zweryfikowane przez społeczność miasta zalecenia, stały się podstawą Strategii Lublin 2030. Prace nad dokumentem otrzymały wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w postaci dotacji o wartości ponad 3,3 mln zł.
 


 

Szkolne Budżety Obywatelskie to narzędzie nauki w działaniu oraz edukacji na temat partycypacji społecznej. Do udziału w tym projekcie Miasto zaprasza publiczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, w tym artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W konkursie wyłaniane są instytucje edukacyjne gotowe współdecydować o podziale i realizacji przyznanego budżetu. Dodatkowo Miasto i organizacje pozarządowe wspierają młodych uczniów, uczennice i kadrę pedagogiczną poprzez szkolenia i mentoring. Dzięki spotkaniom informacyjnym placówki tworzą Szkolne Zespoły Robocze, które tworzą regulaminy szkolnych budżetów obywatelskich, ich promocję wśród społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników), rekrutację i wspólną selekcję projektów wybranych do realizacji przez społeczność szkolną. Podczas realizacji procesu placówki wspierają się wzajemnie, następuje integracja międzyszkolna, wymiana doświadczeń, inspiracji oraz świętowanie sukcesów.
 


 

The Innovation in Politics Institute jest międzynarodową organizacją pozarządową, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce dla wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Coroczne nagrody Innovation in Politics Awards przyznawane są w 7 kategoriach: demokracja, ochrona klimatu, technologie demokracji, usprawnienie rządu, edukacja, rozwój lokalny, spójności społecznej. Laureatów każdej z nich poznamy 2 maja podczas uroczystej gali w Barcelonie.
 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u