Powołanie lubelskiego kuratora oświaty

Autor: Lubelski UW 2024-02-27 09:28:03

Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko lubelskiego kuratora oświaty. Akt powołania Tomaszowi Szabłowskiemu wręczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Mucha. Tomasz Szablowski jest dyrektorem XXX Liceum Ogólnokształcącego im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie. Obowiązki kuratora obejmie 1 marca.

Konferencja prasowa, połączona z przekazaniem aktu powołania odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i dyrektor generalny LUW w Lublinie Jarosław Szymczyk, przewodniczący Komisji konkursowej.

Mam wielką przyjemność wręczyć akt powołania. Pan Tomasz Szabłowski obejmie swoje stanowisko od 1 marca i będzie miał bardzo dużo pracy, bo będą zmiany w naszym systemie edukacji. Rozmawialiśmy już o pierwszych zadaniach, które są do wypełnienia w najbliższym czasie

Naszym celem jest wychowanie jak najlepszego obywatela i jak najlepszego człowieka w polskiej szkole. Wyedukowanie go tak, żeby rzeczywiście dobrze funkcjonował w życiu i relacjach z innymi ludźmi i na rynku pracy. Musimy zmienić system edukacji w kierunku kompetencji przyszłości, które polegają na tym, żeby umieć znaleźć wiedzę, żeby dokonać jej analizy, by pracować wspólnie, w grupie, nad projektami. Kompetencje przyszłości to też kreatywność i empatia. Chcemy przygotować ludzi, którzy będą dobrze żyli i dobrze żyli dla Polski. To nasz kierunek i misja

- mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Joanna Mucha.

Możemy powiedzieć o osobistej satysfakcji, ponieważ placówka, którą kieruje Tomasz Szabłowski to najbardziej oblegane liceum w Lublinie. Jeżeli młodzież dokonuje takiego wyboru i ta szkoła jest najchętniej wybieraną przez uczniów, to dobrze o tym świadczy i dobrze wróży na przyszłość

- mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Bardzo się cieszę, że będzie mi dane stanąć przed nowymi zadaniami i że razem z zespołem będziemy zmieniać oświatę. Edukacja wymaga zmian i mam nadzieję, że zbudujemy taki zespół, żeby te zmiany przeprowadzić. Chciałbym, żeby dzieci radziły sobie w życiu, żeby były otwarte i mogły się rozwijać

 - podkreśla Tomasz Szabłowski, który od 1 marca obejmie stanowisko lubelskiego kuratora oświaty.

Zadania kuratora oświaty

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności m.in.:

  • sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2a
  • wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie
  • współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78
  • realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa
  • opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
  • organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
  • współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
  • współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli
  • wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach
  • nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa

© 2018 Super-Polska.pl stat4u