Nagroda im. prezydenta Pawła Adamowicza

Autor: UM Gdańsk 2024-03-20 10:29:03

Trafiła do Stowarzyszenia Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići

Podczas sesji Komitetu Regionów w Belgii wręczono Nagrodę im. prezydenta Pawła Adamowicza. Laureatem III edycji Nagrody zostało Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići. 

Stowarzyszenie zostało nagrodzone z wdzięczności za walkę o prawa człowieka i działania na rzecz przywrócenia godności i autonomii ofiarom konfliktów na całym świecie. Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Ally Myronovej, wójt gminy Inhulka w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie. Inauguracyjne przemówienie wygłosił Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. 

W sesji Komitetu Regionów wzięła udział Magdalena Adamowicz, europosłanka, żona zmarłego prezydenta. 

- Jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie Gdańsk, to które inne miasto ma pomóc uchodźcom? Jeśli nie miasto wolności i solidarności, to które inne miasto ma dać świadectwo braterstwa wobec najbardziej pokrzywdzonych?” – tak mówił do mnie Paweł, gdy za pomaganie uchodźcom skrajna prawica wystawiła mu symboliczny akt zgonu, gdy stał się celem niewyobrażalnego hejtu a ja i nasze córki bałyśmy się o niego każdego kolejnego dnia. - mówiła podczas uroczystości europosłanka Magdalena Adamowicz. -Jeśli nie my, to kto – ten etos przyświecał też trzem pacyfistom z Brescii, którzy dostarczali pomoc humanitarną do Zavidovici w Bośni i Hercegowinie i za to zostali porwani i zabici w 1993 roku. To oni stali się patronami ADL Zavidovići Association, które jest laureatem Nagrody Pawła Adamowicza za rok 2023. Dziś stowarzyszenie pomaga tysiącom uchodźców, krzewi rozmowę w miejsce przemocy i szacunek do drugiego człowieka w miejsce nienawiści. 

W sesji Komitetu Regionów brała udział także Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

- Laureaci Nagrody Prezydenta Pawła Adamowicza to bohaterowie, których odwaga i determinacja w krzewieniu wolności, solidarności i równości sprawia, że otaczający nas świat zmienia się na lepszy. - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Decyzja Jury Nagrody o specjalnym wyróżnieniu dla wójt Ally Myronowej to ważny sygnał, że warto jest mieć odwagę, aby czynić dobro. Wartości te są mi szczególnie bliskie, zarówno jako dla samorządowca i przewodniczącej Grupy Roboczej Ukraina w Europejskim Komitecie Regionów.

Autorem statuetki, która trafiła do laueata jest rzeźbiarz Krzysztof Bednarski. Statuetka przedstawia ptaka w locie, jako znak wolności i niezależności. Ptak szybuje ze świata pogrążonego w ciemnościach ku jasności. 

Associazione per l' Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici/ Stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej w Zavidovići 

Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej w Zavidovici ma swoje początki w 1996 roku i jest dowodem, jak determinacja w działaniu na rzecz obrony praw człowieka angażuje społeczeństwo obywatelskie, wolontariuszy, organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i międzynarodowe. U podstaw projektu leży spontaniczna inicjatywa grupy pacyfistów skupionych w Koordynacji Inicjatyw Solidarnościowych w Brescii (Włochy), która w 1992 roku, w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie, rozpoczęła przeprowadzanie akcji ratowniczych i pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej, jednocześnie przyjmując uchodźców i wysiedleńców we Włoszech. 

Od lat 90-tych Stowarzyszenie niesie pomoc i działa na rzecz odzyskania godności gospodarczej i społecznej autonomii dla tysięcy ludzi, którzy byli ofiarami konfliktów lub prześladowań na całym świecie. Działania udowadniają, jak kluczowa jest rola gmin oraz ich przedstawicieli, w obronie i promowaniu demokracji, wolności słowa oraz przeciwdziałaniu i zapobieganiu nietolerancji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści. Organizacja prowadzi działalność w oparciu o metodologię zdecentralizowanej współpracy w różnych obszarach: demokracja lokalna, środowisko, lokalny rozwój gospodarczy, opieka społeczna, działalność kulturalna, z szczególny nacisk na kobiety, młodzież i ochronę praw człowieka. 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność we Włoszech, głównie na terytoriach Brescii, Alby i Cremony poprzez terytorialną koordynację członków oraz w Europie Południowo-Wschodniej głównie w Bośni i Hercegowinie w Zavidovići. 

We Włoszech ADL Zavidovici pracuje przy przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl i uchodźców, zarządza projektami wraz z lokalnymi gminami, których celem jest radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi związanymi z uchodźcami. Na szczeblu krajowym jest zaangażowana w sieć Koordynacji Euroazylowej. Stowarzyszenie specjalizuje się nie tylko w usługach w zakresie mieszkalnictwa materialnego i pomocy prawnej, ale jest także ekspertem w zakresie orientacji i integracji zawodowej oraz innowacyjność w zakresie procesu bliskości i aktywności rzecznictwa na różnych poziomach. Stowarzyszenie współpracuje z Prefekturą, Komendą Policji, różnymi gminami i województwem Brescii, ale także z wieloma stowarzyszeniami promującymi prawa człowieka i zaangażowanie społeczności lokalnej. Razem z gminą Brescia koordynuje działania służb antydyskryminacyjnych. Od 2022 roku realizuje program dla ofiar przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację i tożsamość płciową. 

Specjalne wyróżnienie jury 

Specjalne wyróżnienie jury trafiło do Ally Myronovej, wójt gminy Inhulka w obwodzie mikołajowskim na Ukrainie. Alla Myronova od ponad 20 lat realizuje liczne projekty, aktywnie walcząc o swoją społeczność podczas rosyjskiej okupacji i uosabiając lojalność wobec swojej gminy i narodu ukraińskiego. 

Nagroda im. prezydenta Pawła Adamowicza 

Nagroda propaguje spuściznę Pawła Adamowicza w obronie demokracji na szczeblu lokalnym oraz stanowi hołd i uznanie dla wszystkich osób, które odważnie i uczciwie stawiają czoła nietolerancji, radykalizacji, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii. Laureatką I edycji nagrody jest burmistrz Kolonii Henriette Reker, w II edycji statuetka trafiła do gminy Michałowo za pomoc udzielaną uchodźcom na granicy z Białorusią. 

Wyróżnienie zostało przyznane wspólnie przez miasto Gdańsk, na którego czele przez 20 lat stał Paweł Adamowicz, Międzynarodową Sieć Miast Schronienia ICORN oraz Europejski Komitet Regionów, którego nieżyjący prezydent był członkiem. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u