Rodzina Zastępcza w Systemie Wsparcia

Autor: Dolnośląski UW 2024-03-23 09:59:42

Maciej Awiżeń Wojewoda Dolnośląski uczestniczył w otwarciu IV ogólnopolskiej konferencji naukowej na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego – „Rodzina Zastępcza w Systemie Wsparcia”. Konferencję zorganizował Uniwersytet SWPS we Wrocławiu (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina” we współpracy z partnerem – Fundacją PozyTYwka.

Na trwającej dwa dni konferencji będą omawiane m.in. takie tematy jak : Piecza zastępcza – perspektywa systemowa, funkcje szkoły wobec dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zawodowi opiekunowie zastępczy, prawne aspekty kontaktów dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi, rodzina zastępcza a sąd rodzinny – wzajemna współpraca i wsparcie oraz wiele innych.

Na konferencję zaproszeni zostali m.in.: pedagodzy, osoby pracujące z dziećmi, organizatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, kandydaci na rodziny zastępcze, pracownicy socjalni, przedstawiciele: urzędów, samorządów, starostw powiatowych, sądownictwa, organizacji pozarządowych, w tym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz inne osoby związane z rozwojem rodzicielstwa zastępczego lub zainteresowane tematyką.

Jest to bardzo ważna konferencja, szczególnie w sytuacji, kiedy w naszym kraju brakuje rodzin zastępczych.

Nowelizacja przepisów, która nastąpiła już wiele lat temu, miała na celu:

- likwidację dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych na rzecz rozwoju pieczy rodzinnej,

- utworzenie specjalistycznych jednostek dla dzieci wymagających szczególnej opieki,

- usprawnienie procedur adopcyjnych,

- powołanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany prawne stały się punktem wyjścia do licznych badań, analiz, dyskusji, refleksji i – nierzadko – krytyki, a wszystkie osoby bezpośrednio związane z pieczą zastępczą – od rodziców i opiekunów, przez pracowników domów dziecka i urzędników, aż po dzieci – musiały zmierzyć się z nowymi problemami.

Obecnie trwają prace nad zmianą takiego stanu rzeczy.

Konferencja została objęta paronatem wojewody.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u