Lublin podwójnym laureatem w konkursie Innowcyjny Samorząd 2024

Autor: UM Lublin 2024-06-01 09:20:42

Efektywność energetyczna oraz polityka młodzieżowa Miasta - to obszary działania Lublina nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd 2024”. Miasto znalazło się na podium, zajmując II i III miejsce za zrealizowane projekty

Cieszę się, że Lublin po raz kolejny znalazł się w gronie innowacyjnych samorządów, a nasze działania są doceniane przez niezależnych ekspertów. Od lat podejmujemy nowatorskie projekty, które wykraczają poza przyjęty wachlarz sposobu świadczenia usług publicznych oraz szukamy pionierskich rozwiązań we wszystkich obszarach życia miasta. Staramy się, aby wdrażane przez nas pomysły miały realny wpływ na sprawniejsze funkcjonowanie naszego samorządu, ale też na jakość i komfort życia mieszkanek i mieszkańców. Jestem dumny, że w tym roku doceniono lubelski proces współtworzenia polityki młodzieżowej, w którym młodzi ludzie wskazali nam, co jest dla nich najważniejsze i jakie mają oczekiwania wobec przyszłości w Lublinie. Otrzymane nagrody to dla nas ogromna satysfakcja – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Lublin wyróżniono w kategorii „Duże miasta”, obok Bydgoszczy, Łodzi, Gdańska, Gdyni i Poznania. Naszemu miasto przyznano II miejsce za współpracę w ramach przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego w obszarze efektywności energetycznej i racjonalizacji zużycia energii w obiektach miejskich oraz III nagrodę za proces partycypacyjnego współtworzenia dokumentu „Miasto Młodych. Polityka młodzieżowa Lublina”. 
 


 

Lublin jest czwartym miastem metropolitalnym w Polsce, które zdecydowało się na opracowanie i wdrożenie dokumentu polityki młodzieżowej. Głównym założeniem realizacji procesu była szeroka i włączająca partycypacja młodych osób, z ukierunkowaniem na zaangażowanie młodzieży dotychczas niebiorącej udziału w miejskich procesach konsultacyjnych. To umożliwiło zachowanie wrażliwości na potrzeby młodych osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością oraz osoby spoza systemu edukacji, nieuczestniczące, defaworyzowane i o mniejszych szansach rozwojowych. Pierwszym etapem procesu była diagnoza, która przeprowadzona została dwutorowo: z uwzględnieniem dostępnych danych, raportów, wyników badań, którymi dysponował Urząd oraz poprzez opracowanie mapy młodzieżowego zaangażowania. Drugim elementem części badawczej były pogłębione wywiady indywidualne i grupowe. W kolejnej części procesu Miasto pracowało nad analizą i syntezą zgromadzonego materiału badawczego i zestawieniu go z kontekstem ogólnopolskim i europejskim. Na tej podstawie powstała diagnoza potrzeb i wyzwań młodych osób w Lublinie. W dalszej części Miasto rozpoczęło rozważania o strukturze dokumentu i jego zawartości merytorycznej. Był to etap, który przebiegał w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu. Istotnym elementem procesu partycypacyjnego były szerokie konsultacje społeczne. Dzięki zastosowaniu różnorodnych narzędzi i metod konsultacji oraz szerokiej informacji o ich rozpoczęciu i trwaniu, udało się zaangażować w tę część procesu osoby młode, które po raz pierwszy brały udział w dyskusji publicznej.
 


 

W ramach drugiego nagrodzonego projektu, w czterech wybranych budynkach Urzędu Miasta Lublin, zainstalowano innowacyjny system sterowania w formie modułów prognozowych, którego zadaniem było zmniejszenie zużycia ciepła dostarczanego do budynków na potrzeby centralnego ogrzewania. W ramach podpisanej umowy m.in.  z Politechniką Lubelską, Miasto podjęło współpracę w zakresie wspólnego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego w obszarze efektywności energetycznej i racjonalizacji zużycia energii w istniejących i projektowanych obiektach miejskich. Zawarcie umowy umożliwiło Politechnice Lubelskiej prowadzenie części planowanych prac badawczo-rozwojowych w istniejących i administrowanych przez Wydział Organizacji UM Lublin obiektach. Politechnika Lubelska, w uzgodnieniu z Gminą Lublin, wyselekcjonowała budynki, w których zainstalowano innowacyjny system sterowania prognozowego dostawą ciepła w formie modułów prognozowych. Są to budynki zlokalizowane przy ul. Lipowej 27, pl. Litewskim 1, ul. Wieniawskiej 14 oraz pl. Łokietka 1, w których dotychczasowe sterowanie dostawą ciepła realizowane było jedynie poprzez regulatory pogodowe, które pozwalały na ciągłą i płynną dostawę ciepła, jednakże uzależniały pracę urządzeń grzewczych jedynie od temperatury zmierzonej na zewnątrz budynku, a tym samym z opóźnieniem regulowały dostawę ciepła. Natomiast sterowanie prognozowe uwzględnia z wyprzedzeniem potrzeby cieplne danego budynku, wpływ korzystnych warunków atmosferycznych oraz profil zachowania użytkowników i w ten sposób zwiększa efektywność działania całej instalacji centralnego ogrzewania, generując przy tym oszczędności zużycia ciepła przy zachowaniu komfortu cieplnego użytkowników.
 


 

Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP, a celem inicjatywy jest docenienie gmin, powiatów i województw za realizację nowatorskich projektów, mogących stać się inspiracją dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Najlepszych wybiera Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw RP. W tym roku konkurs „Innowacyjny Samorząd” organizowany był już po raz piąty. Patronat honorowy nad konkursem objęły resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz organizacje samorządowe

© 2018 Super-Polska.pl stat4u