Jaka będzie Warszawa przyszłości?

Autor: UM Warszawa 2024-07-05 08:25:26

Rozpoczynają się prace nad strategią rozwoju Warszawy 2040+ oraz planem ogólnym. Tak zdecydowali stołeczni radni na sesji 4 lipca.

Strategia rozwoju Warszawy 2040+ oraz plan ogólny określą, w jakim kierunku będzie rozwijać się Warszawa w perspektywie co najmniej 20 lat. Zastąpią one obecną Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 

Przed podjęciem uchwał przez Radę m.st. Warszawy odbyły się trzy posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego poświęcone uwarunkowaniom prawnym prac nad strategią i planem ogólnym. Spotkania były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Liczny udział w nich mieszkanek i mieszkańców świadczy o tym, jak ważny jest to temat. Dlatego w toku prac będziemy organizować kolejne spotkania tego typu – mówi Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy. 

Przygotowanie nowej strategii i planu ogólnego jest konieczne ze względu na zmiany ustaw, jakie miały miejsce w ubiegłym roku w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego.   

W świetle nowych przepisów to strategia rozwoju gminy ma określać politykę przestrzenną. To w niej znajdziemy model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Plan ogólny, który będzie aktem prawa miejscowego, uszczegółowi jej zapisy, określając m.in. funkcje poszczególnych obszarów miasta oraz standardy urbanistyczne – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską architekturę i planowanie przestrzenne. I dodaje: – Zrobimy wszystko, aby pomimo tak drastycznych ograniczeń czasowych, skomplikowanych procedur i zawiłości ustawowych, które są niezależne od ratusza – przedłożyć Radzie m.st. Warszawy  strategię rozwoju i plan ogólny do końca 2025 roku. 1 stycznia 20026 r. przestaje obowiązywać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Należy podkreślić, że dokumenty planistyczne, powstają zwykle kilka lat – w związku z tym samorządy wnioskowały o wydłużenie terminu prac nad nimi o 12 miesięcy. Opracowanie strategii i planu ogólnego wymaga uwzględnienia zapisów dokumentów nadrzędnych, takich jak strategia rozwoju województwa mazowieckiego, ustawy oraz rozporządzenia. W pracach diagnostycznych Warszawa oprze się na danych statystycznych, opracowaniach specjalistycznych oraz innych informacjach gromadzonych przez różne instytucje, w tym urząd miasta. 

Sprawdzamy jak najlepiej informować o strategii rozwoju miasta

– Chcemy, aby mieszkanki i mieszkańcy w jak największym stopniu włączyli się w prace nad strategią rozwoju Warszawy. Mamy tylko półtora roku na przygotowanie dokumentu, poprzednią strategię przygotowywaliśmy o rok dłużej. Dlatego szczególnie zależy nam na trafnym doborze form partycypacji oraz efektywnych sposobów ich komunikowania. Pomogą nam w tym wyniki badania ankietowego realizowanego na reprezentatywnej grupie warszawianek i warszawiaków, które odbędzie się w najbliższych tygodniach – powiedziała Paulina Nowicka-Karpińska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta. 

Podczas opracowywania strategii i planu ogólnego istotne będą wyniki dotychczasowych konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkanek i mieszkańców. W pracach nad strategią miasto zamierza skorzystać także z dorobku Strategii #Warszawa2030, która powstała w sposób szeroko włączający warszawską społeczność. Warszawa zleciła niezależnemu podmiotowi jej ewaluację, aby m.in. zbadać na ile założenia tego dokumentu są aktualne, szczególnie w kontekście zmian, które zaszły po pandemii czy w związku trwającą wojną w Ukrainie. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione we wrześniu. 

Liczymy na głos mieszkańców

Po wakacjach, 4 września, w Centrum Nauki Kopernik planowane jest spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pracami nad strategią i planem ogólnym. Od tego dnia będzie można wypełniać ankietę online oraz w wersji papierowej na temat priorytetów rozwojowych dla Warszawy oraz zgłaszać formalne wnioski do planu ogólnego, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

– Składanie wniosków do planu ogólnego będzie pierwszym formalnym etapem, w którym osoby mieszkające w Warszawie będą mogły wyrazić wprost swoje oczekiwania co do ustaleń tego dokumentu. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tej możliwości. Wzór formularza do składania wniosków do planu ogólnego wraz z instrukcją jego wypełniania zostaną upublicznione już w drugiej połowie lipca tak, aby mieszkańcy mogli wcześniej przygotować się do tego etapu – mówi Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.  

Za przygotowanie strategii i planu ogólnego odpowiadać będą dwa ściśle współpracujące ze sobą biura – Strategii i Analiz oraz Architektury i Planowania Przestrzennego. Chociaż mowa tu o dwóch dokumentach, dla pracowników urzędu jest to jeden proces przygotowania kompleksowej polityki rozwoju m.st. Warszawy.

Informacje o toczących się pracach i możliwościach włączenia się w nie przez warszawianki i warszawiaków na bieżąco będą udostępniane na stronach internetowych m.st. Warszawy: strategia.um.warszawa.pl oraz architektura.um.warszawa.pl.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u