Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Autor: Zachodniopomorski UW 2018-11-15 08:33:56
Od 1 grudnia br. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie elektronicznie. Dziś w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dla lekarzy POZ na temat wdrażania systemu e-ZLA oraz możliwości uzyskania dofinansowania na sprzęt i oprogramowanie niezbędne do wypisywania elektronicznych zwolnień.

Gospodarzem konferencji z udziałem wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Dariusza Ruczyńskiego i dyrektora oddziału ZUS w Szczecinie Zbigniewa Zalewskiego był wicewojewoda Marek Subocz.

- Województwo zachodniopomorskie jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem wystawiania e-zwolnień lekarskich – powiedział wicewojewoda Marek Subocz. - W październiku prawie 60 procent zwolnień wypisanych przez lekarzy POZ miało postać elektroniczną.

- Do zachodniopomorskich lekarzy rodzinnych trafi ponad 1,8 mln zł – zapowiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Te środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkoleń w związku z informatyzacją i wprowadzeniem e-zwolnienia.

Warunki uzyskania dofinansowania: NFZ dofinansuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia, np. dla asystentów medycznych. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36 400 zł, przy czym wartość wsparcia przekazanego jednemu świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 65% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku niezłożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł na jednego lekarza zgłoszonego do realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zwanego dalej „lekarzem POZ”,

b) 65% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 3 500 zł plus podatek VAT na jednego lekarza POZ;”

Dofinansowanie będzie przeznaczone na nie więcej niż 4 lekarzy POZ wystawiających zaświadczenia lekarskie w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej u jednego świadczeniodawcy, a w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w więcej niż jednym miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – na nie więcej niż 4 miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (wniosek o dofinansowanie składa się według siedziby świadczeniodawcy);

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy w 2018 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u