Spotkanie z premierem Litwy na granicy w Budzisku

Autor: Podlaski UW 2020-03-17 09:38:59

W niedzielę (15.03) w Budzisku wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski spotkał się z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem. Rozmowa dotyczyła kontroli na przejściu granicznym w związku zagrożeniem koronawirusem.

W związku z zagrożeniem epidemicznym od 15 marca został ograniczony ruch na polskiej granicy. Na granicy polsko-litewskiej wróciły tymczasowe kontrole, można ją przekraczać jedynie w Budzisku i w Trakiszkach (ruch towarowy). Przez granicę polsko-białoruską można przejechać w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu.

Do Polski mogą wjechać tylko: 

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką, 
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, 
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin, 
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35); 
 8. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów. 

Kontrole sanitarne

Każda osoba przekraczają polską granicę przechodzi kontrolę sanitarną. Służby medyczne lub strażacy dokonują pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze odbierają od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikują zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości.  Osoby przekraczające granicę z Rosją, Ukrainą i Białorusią nie muszą wypełniać kart lokalizacyjnych. Informacje umożliwiające szybkie dotarcie do każdego podróżnego będą wprowadzane do bazy danych w trakcie kontroli granicznej i udostępniane służbom sanitarnym.  

Kogo dotyczy kwarantanna?

Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostaną także poinformowani o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą poddawać się:

 • osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
 • cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
 • kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u