PREZYDENT ANDRZEJ DUDA NA PODKARPACIU

Autor: Podkarpacki UW 2020-06-08 09:03:08

Prezydent Andrzej Duda wizytował inwestycję przeciwpowodziową we Wrzawach w widłach Wisły i Sanu.

Prezydentowi towarzyszyli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, a o inwestycji opowiadała dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Małgorzata Wajda.

– Nikt z nas nie ma wątpliwości, że poza okresami suszy przychodzi również czas, gdy są duże deszcze. Wisła i San niosą wtedy z gór olbrzymie masy wód i niebezpieczeństwo powodziowe rzeczywiście staje się realne – przypomniał Andrzej Duda.

Powodzie, które miały miejsce m.in. w 2001 r. i w 2010 r. spowodowały zarówno bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców jak i znaczące szkody w mieniu prywatnym i publicznym w wielu gminach województwa podkarpackiego. Jednymi z najbardziej dotkniętych skutkami klęski żywiołowej były obszary północnej części naszego województwa, gdzie poszkodowanych zostało tysiące gospodarstw domowych, wiele obiektów użyteczności publicznej, a także przeszło tysiąc km dróg powiatowych i gminnych.

Dlatego też, to na tym obszarze województwa podkarpackiego, jako priorytetowe, realizowane są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zadania strategiczne, kluczowe z punktu widzenia zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej terenów znajdujących się w dolinie rzek: Wisły i Sanu. Wiele z tych inwestycji prowadzonych jest w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” (POPDOW). 

Jednym z takich zadań jest zadanie inwestycyjne pn. „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu br. Wartość robót budowlanych dla przedmiotowego zadania to ok. 25 mln zł a planowany czas realizacji to 12 miesięcy. Działania te pozwolą na istotną poprawę ochrony przed powodzią dla osób mieszkających na tych najbardziej narażonych obszarach naszego województwa i skutecznie ograniczą jej skutki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u