Otwarcie inwestycji drogowej w Niemodlinie

Autor: Opolski UW 2022-05-20 09:28:28

Zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 104260 ul. Słoneczna w Niemodlinie wraz z wykonaniem poboczy, chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz oświetlenia i odwodnienia, zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021r. z dofinansowania 60%.

Dzięki zrealizowanej inwestycji przebudowano drogę publiczną klasy L o łącznej długości 1139mb. Przedmiotowy odcinek obsługuje ruch transportowy pomiędzy miastami, obszarami funkcjonalnymi regionu oraz terenami inwestycyjnymi. Stanowi jednocześnie korytarz komunikacyjny do dróg wyższego rzędu. Droga ma ogromne znaczenie dla przemysłu i lokalnej przedsiębiorczości. Zapewnia dostępność komunikacyjną do punktów działalności gospodarczej oraz lokalnej strefy aktywności gospodarczej. Inwestycja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. Przebudowa ul. Słoneczenj to ostatni element przebudowy ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego ominięcie zabytkowego śródmieścia Niemodlina tzw. "małą obwodnicą". Przebudowany odcinek drogi stanowi część sieci o znaczeniu lokalnym a pośrednio ponadlokalnym, podnoszącym bezpieczeństwo mieszkańców oraz użytkowników ruchu, zapewniając dojazd do terenów inwestycyjnych. 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u