REGULAMIN

Korzystanie z portalu internetowego www.super-polska.pl / www.super-polska.com.pl / przez Użytkowników jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego REGULAMINU.

1-Gazeta internetowa www.super-polska.pl jest administrowana przez wydawcę „FORMAT”- Andrzej Ficek z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 43, zwanym dalej Administratorem. Podstawą prawną korzystania z formularza zgłoszenia wiadomości, zdjęć lub filmów oraz dodawania komentarzy jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz 1204 z późniejszymi zmianami ). Wydawca umożliwia osobom wyłącznie pełnoletnim przesyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć lub filmów pod warunkiem, że będą one zgodne z prawem, obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zabrania się zamieszczania wiadomości tekstowych, zdjęć lub filmów których treści naruszają dobra osobiste innych osób, są wulgarne i obraźliwe, propagują przemoc oraz nienawiść rasową lub religijną, zawierają reklamę, spam lub informację handlową a także tych które zawierają treści pornograficzne.

2-Użytkownik przesyłająca nam wiadomości tekstowe, zdjęcia lub filmy zgadza się na bezpłatną ich publikację w gazecie internetowej www.super-polska.pl /www.super-polska.com.pl/ oraz zapewnia, że posiada prawa autorskie do nadsyłanych materiałów.

3-Przesyłane pliki wideo powinny być linkiem do serwisu www.youtube.com . Zdjęcia należy przesyłać w formacie JPG najlepiej w formacie 800x600 pikseli i orientacji poziomej.

4- Przesyłając nam wiadomości tekstowe, zdjęcia lub filmy zgadzasz się na ich opracowywanie poprzez ich skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami oraz na archiwizowanie przez wydawcę. Administrator ma prawo publikować przesłane materiały na stronie www.super-polska.pl lub może odmówić ich publikacji bez podania przyczyn tej odmowy. Administrator ma prawo dysponowania przesłanymi materiałami i może przekazywać je nieodpłatnie lub odpłatnie innym podmiotom.

5-Akceptując regulamin Użytkownik potwierdza, że ma pełne prawa autorskie do przesyłanych nam wiadomości tekstowych, zdjęć lub filmów i zgadza się na ich użycie przez Administratora. Oznacza to, że Użytkownik jest autorem przesyłanych nam informacji, a jeżeli nie, to ma pisemną zgodę autora na nieodpłatne dysponowanie prawami do jego utworu i publikację w gazecie internetowej www.super-polska.pl /www.super-polska.com.pl/. Jednocześnie Użytkownik potwierdza, że nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich które są wymienione w sposób bezpośredni lub pośredni w przesłanych nam tekstach, zdjęciach lub filmach.

6- Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez Użytkownika treści. W przypadku gdy Użytkownik poprzez podanie nieprawdziwych informacji w przesłanych materiałach narazi Administratora na to, że osoby trzecie wystąpią z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację tych materiałów w gazecie internetowej www.super-polska.pl to Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz finansową wobec osób pokrzywdzonych.

7-W związku z gromadzeniem przesłanych nam dobrowolnie informacji, Użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie a Administrator przetwarza otrzymywane dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Niepodanie danych które są obowiązkowe w formularzu, może uniemożliwić wykorzystanie Twoich informacji przez Administratora.

8- Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe w sposób należyty i zachować anonimowość tych danych chyba, że osoba przesyłająca wydawcy swoje dane zezwoli na ich publikację. Ujawnienie danych osobowych jest możliwe tylko gdy zażądają tego uprawnione organy państwowe.

9-Administrator ma prawo do jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji gazety internetowej www.super-polska.pl /www.super-polska.com.pl/ lub zaprzestania jej prowadzenia a także do przeniesienia jej praw.

10-Każdy Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi i zapytania klikając na funkcję „KONTAKT”

11-Niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013r i może być zmieniony przez Administratora w każdym czasie. Wprowadzone zmiany będą wchodziły w życie po upływie 14 dni.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u